Subsidie voor kunst- en cultuurprojecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten in Nederland die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de (semi-) openbare ruimte. Je kunt maximaal € 70.000 aan subsidie aanvragen per project of projectonderdeel. Drie keer per jaar kun je online een aanvraag indienen bij het fonds. 

Toepassing

BPD Cultuurfonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een publiekrechtelijke lichaam of een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld provincies, gemeenten, stichtingen of verenigingen
 • De aanvrager mag geen winstoogmerk te hebben
 • Het fonds richt zich op kunst- en cultuur projecten die door in Nederland gevestigde organisaties worden aangevraagd en in Nederland worden gerealiseerd
 • Deze kunst- en cultuurprojecten dienen gerelateerd te zijn aan (één van) de volgende werkterreinen:
  • Bouwen (o.a. verbouw, herbestemming, renovatie, herinrichting)
  • De gebouwde omgeving
  • Stedenbouw
  • Stedelijke ontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling
  • (Landschaps)architectuur
  • Kunst in de (semi-) openbare ruimte 

Restricties

 • Geen aanvragen van natuurlijke personen
 • Geen Sponsorbijdrage wordt verstrekt voor kunst- en cultuurprojecten in relatie tot:
  • Amateurkunst
  • Podiumkunsten (voorstellingen)
  • Aanschaf kunstobjecten of archeologische objecten voor musea, erfgoedinstellingen, archieven en/of de daarmee samenhangende activiteiten, gebruiken, gewoonten en verhalen
  • (Regulier) onderhoud van:
   • Bestaande objecten (o.a. bruggen, gebouwen, monumenten, architectonische objecten)
   • Kunstobjecten waar professionele organisaties in voorzien
   • Monumenten waar professionele organisaties voor monumentenbehoud in voorzien
   • Van natuur, landschap en milieu gerelateerde projecten waar professionele organisaties voor natuurbehoud in voorzien
  • Projecten die bijdragen aan lopende –en/of exploitatiekosten
  • Honoraria van de Aanvrager(s)
  • Muziekkoepels
  • Molens
  • Varend erfgoed (boten, schepen met of zonder motor)
  • Buurthuizen, buurtcentra, wijkgebouwen, multifunctionele centra, verenigingsruimten
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Louter educatieve projecten
  • Onderwijsprogramma’s en aanverwante activiteiten van onderwijsinstellingen
  • Projecten met een politiek of sociaal-cultureel karakter
  • Projecten met een voornamelijk religieus karakter
  • Projecten die een duidelijke link hebben met sport, gezondheidszorg en onderwijs
  • Projecten die op het moment van beoordeling in een vergevorderd stadium verkeren

Subsidie

Voor een project of onderdeel van een project kan in beginsel maximaal een bedrag van € 70.000 excl. btw worden aangevraagd. 

Het fonds sponsort in beginsel niet de volledige kosten van een project. Uit het dekkingsplan moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is en ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van fonds zich verhoudt tot de eigen bijdrage van de aanvrager, bijdragen van andere sponsoren/fondsen en overige bijdragen.

Aanvragen

Online, via een beveiligde omgeving op de website van het fonds (zie links).

Let op: het digitale aanvraagformulier moet vóór de sluitingsdatum ingediend zijn. 
De aanvraag wordt tussentijds automatisch opgeslagen. Je hoeft de aanvraag dus niet in één keer in te vullen.

Meesturen

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier vergezeld gaat van de volgende documentatie- en informatie:

 • Beeldmateriaal van het project (Geschikt voor drukwerk: minimaal 300 dpi, formaat: .jpg, .tiff of .eps) 
 • Projectplan/projectbeschrijving (incl. publiciteits- en marketingplan indien van toepassing)
 • Een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project en/of projectonderdeel waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.
  • Dit houdt in: een totaalbegroting van het totaalproject, én -indien voor een onderdeel van een project een aanvraag wordt gedaan-, een deelbegroting van het onderdeel van het project
 • Financiering/dekkingsplan van het project en indien van toepassing, van het projectonderdeel (meerjarenbegroting indien je project zich over meerdere jaren uitstrekt)
 • Actuele statuten (ondertekend door notaris) NB. Indien van toepassing
 • Kopie actueel uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (waaruit de huidige samenstelling van bestuur/directie blijkt, niet ouder dan één jaar en geen ‘bericht van registratie’) NB. Indien van toepassing
 • Meest recent beleids- en activiteitenplan en/of jaarverslag
 • Meest recent financieel jaarverslag (resultatenrekening en balans)

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand