Subsidie voor kunstpodia

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties die een publiekstoegankelijk podium bieden voor de presentatie van een vernieuwend of experimenteel aanbod van hedendaagse beeldende kunst en vooral gericht zijn op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst. Hierbij is het met name belangrijk dat je programma bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor kunstpodia die met hun programma bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Je kunt op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor één van onderstaande categorieën:

 • Kunstpodium Start, subsidie wordt verstrekt voor een periode van één kalenderjaar
 • Kunstpodium Basis, subsidie wordt verstrekt voor een periode van twee kalenderjaren
 • Kunstpodium Pro, subsidie wordt verstrekt voor een periode van drie kalenderjaren
 • Kunstpodium Breed, subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier kalenderjaren

Je kunt slechts voor één categorie kunstpodia een aanvraag indienen.

Kunstpodium Start
Kleine kunstinitiatieven al dan niet met rechtspersoonlijkheid, zoals samenwerkingsverbanden, collectieven, al dan niet tijdelijk of nomadisch, met een al dan niet regelmatig programma van experimentele presentaties en activiteiten.
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van één kalenderjaar.

Kunstpodium Basis
Kleine professionele organisaties met rechtspersoonlijkheid met een jaarprogramma met presentaties en activiteiten.
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van twee kalenderjaren.

Kunstpodium Pro
Professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau kunnen een bijdrage aanvragen voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van drie kalenderjaren.

Kunstpodium Breed
Volwaardige professionele organisaties van lokaal tot internationaal niveau kunnen subsidie aanvragen voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier kalenderjaren.

Voorwaarden

Kunstpodium Start

 • Minimaal 30 procent van de begroting is gedekt door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie
 • Je beschikt over een basis voor beleid op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie

Bij de beoordeling van je aanvraag zak de verstrekker vooral kijken of je initiatief van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland aan de hand van de volgende criteria:

 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Publieksbereik
 • Lokale en regionale inbedding

Kunstpodium Basis

 • Je hebt in de afgelopen twee jaar een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten uitgevoerd gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen
 • Minimaal 30 procent van de begroting is gedekt door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie
 • Je beschikt over een basis voor beleid op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie

Bij de beoordeling van je aanvraag zak de verstrekker vooral kijken of je initiatief van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland aan de hand van de volgende criteria:

 • Artistieke visie
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Innovatieve kwaliteiten
 • Publieksbereik
 • Lokale en regionale inbedding

Kunstpodium Pro

 • Je hebt in de afgelopen twee jaar een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten uitgevoerd gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen
 • Minimaal 50 procent van de begroting is gedekt door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie
 • Je beschikt over een beleid op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie

Bij de beoordeling van je aanvraag zak de verstrekker vooral kijken of je initiatief van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland aan de hand van de volgende criteria:

 • Artistieke visie, missie, profiel
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Innovatieve kwaliteiten
 • Publieksbereik
 • Lokale en regionale inbedding
 • Kwaliteit organisatie en professionaliteit bedrijfsvoering

Kunstpodium Breed

 • Je hebt in de afgelopen twee jaar een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten uitgevoerd gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen
 • Minimaal 50 procent van de begroting is gedekt door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie
 • Je beschikt over een ondersteunende functie met betrekking tot de productie en realisatie van nieuwe producties van kunstenaars
 • Je beschikt over een uitgebreid en voorbeeldstellend beleid en actief geïmplementeerde visie op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Bij de beoordeling van je aanvraag zak de verstrekker vooral kijken of je initiatief van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland aan de hand van de volgende criteria:

 • Artistieke visie, missie, profiel
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Innovatieve kwaliteiten

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen Kunstpodium Start

 • Een korte beschrijving van het initiatief, betrokken personen, de activiteiten in het recente verleden en de ambities voor de nabije toekomst
 • Een toelichting waarom op dit moment een bijdrage van belang is en op welke manier de bijdrage ook op langere termijn een impuls voor het initiatief kan betekenen
 • Een toelichting op het lokale belang van het initiatief, zoals ook kan blijken uit bijdragen van de lokale overheid
 • Een begroting met een dekkingsplan

Meesturen Kunstodium Basis

 • Een beschrijving van de instelling, de daarbij betrokken personen, de activiteiten in recente jaren met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak
 • Een plan dat de volgende onderdelen bevat:
  • Een programma met een overtuigende artistiek inhoudelijke basis
  • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe een passend publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek
  • Een reflectie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie
  • Een toelichting op de lokale inbedding van de instelling, zoals ook kan blijken uit bijdragen van de lokale overheid
  • Een begroting met een dekkingsplan

Meesturen Kunstpodium Pro

 • Een beschrijving van de missie, visie en het profiel van de instelling, de daarbij betrokken personen, een reflectie op de activiteiten in recente jaren met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak
 • Een plan dat de volgende onderdelen bevat:
  • Een doordacht artistiek inhoudelijk breed programma
  • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe naast een passend ook een breder publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek, waarbij ook aandacht is voor publieksvriendelijke voorzieningen
  • Een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale en nationale context
  • Een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie
  • Een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie
  • Een begroting met een dekkingsplan

Meesturen Kunstpodium Breed

 • Een beschrijving van de missie, visie en het profiel van de instelling, de daarbij betrokken personen, een reflectie op de activiteiten in recente jaren met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak
 • Een plan dat de volgende onderdelen bevat:
  • Een doordacht artistiek inhoudelijk breed programma, van hoge productionele kwaliteit
  • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe naast een passend publiek een nieuw en breder publiek wordt bereikt, waarin rekenschap gegeven wordt hoe de beleving rond het programma aansluit bij nieuwe doelgroepen en een duidelijke strategie tot publieksverbreding ver voorbij het professionele publiek
  • Een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale, nationale en internationale context
  • Een heldere en overtuigende visie op marketing, communicatie en publieksparticipatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie en publieksverbreding die onder meer blijkt uit de publieksvriendelijke voorzieningen
  • Een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie
  • Een begroting met een dekkingsplan