Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

Subsidies
Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en beweging of zorg. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000,-- per aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor innovatieve projecten met een bovenlokaal effect die gericht op het versterken van de de sociale leefbaarheid door een positieve impuls te geven aan wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht. Deze impuls is met name gericht op inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en op doelgroepen die extra aandacht verdienen.

Deze projecten zijn gericht op ten minste één van de volgende sociale leefbaarheidsthema’s:

 • Onderwijs
 • Sport en beweging
 • Zorg

Doelgroep

Innovatieve projecten van onder meer instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheidsvraagstukken die spelen in Drenthe.
Met innovatief wordt bedoeld dat het project of de aanpak/werkwijze nog niet eerder is uitgevoerd in de provincie.

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Voorwaarden

Algemene toetsingscriteria

 • Het project past binnen de ambities van de provincie Drenthe om de sociale leefbaarheid te versterken, zoals verwoord in de beleidsnota's Visie krimp en leefbaarheid 2016-2020 en de Nota sociaal beleid 2016-2020
 • Het project is innovatief in Drenthe
 • Het project is additioneel aan gemeentelijk beleid
 • Het project heeft een bovenlokaal effect
 • Het project vervult een voorbeeldfunctie binnen de leefbaarheidsthema's en is overdraagbaar

Toetsingscriteria thema Onderwijs
Indien de aanvraag om subsidie (mede) betrekking heeft op het thema Onderwijs, levert het project in aanvulling op bovenstaande algemene criteria een bijdrage aan minimaal één van onderstaande vraagstukken:

 • Het verhogen van het niveau van het primair onderwijs tot het landelijk gemiddelde
 • Een passender/betere aansluiting tussen eindniveau van leerlingen op basisonderwijs en gekozen opleidingsniveau bij het voortgezet onderwijs
 • De instandhouding of verbetering van onderwijsvoorzieningen en -niveau gelet op de gevolgen van bevolkings- en leerlingendaling
 • Minder uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs
 • Het terugdringen van laaggeletterdheid
 • Het verbeteren van het sociale schoolklimaat

Toetsingscriteria thema Sport en beweging
Indien de aanvraag om subsidie (mede) betrekking heeft op het thema Sport en beweging, levert het project in aanvulling op bovenstaande algemene criteria een bijdrage aan minimaal één van onderstaande vraagstukken:

 • Het vergroten van de bereikbaarheid van sportvoorzieningen voor mensen met een handicap om deel te nemen aan sportactiviteiten
 • Stimuleren dat meer Drenten sporten en bewegen, met specifieke aandacht voor kwetsbare en risicovolle inwoners zoals jongeren, senioren, en mensen met een beperking

Toetsingscriteria thema Zorg
Indien de aanvraag om subsidie (mede) betrekking heeft op het thema Zorg, levert het project in aanvulling op bovenstaande algemene critieria een bijdrage aan minimaal één van onderstaande vraagstukken:

 • Het verbeteren, het in stand houden of het vergroten van het aanbod van zorgvoorzieningen
 • Het realiseren en ontwerpen van breed bruikbare bereikbaarheidsconcepten, gericht op spreiding en innovatie, die zorgvoorzieningen beschikbaar houden voor zorgvragers
 • Het aantrekken of behouden van zorgpersoneel

Restricties

In onderstaande gevallen zal de aanvraag worden afgewezen.

 • Het project maakt gebruik van financiering vanuit andere regelingen van de provincie Drenthe
 • Het project is gericht op de fysieke leefbaarheid

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000,-- per aanvraag

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier zal in de aanvraagperiode beschikbaar zijn op de website van de verstrekker.

Let op
Indienen is jaarlijks mogelijk tot 1 november.

Meesturen

 • Projectplan
 • Projectbegroting
 • Bewijs van commitment van ten minste twee gemeenten (in vastgesteld format)

Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag per jaar in behandeling genomen.