Subsidie voor leraren/docenten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor initiatieven van leraren en docenten die bijdragen aan een vernieuwing. verdieping en versterking van het leraarschap c.q. docentschap. Initiatieven kunnen zowel pedagogisch-didactisch van aard zijn als meer gericht op vakinhoudelijke vraagstukken. Ook initiatieven rondom kennisdeling passen binnen de doelstelling van het fonds. De subsidie bedraagt maximaal 30.000 euro per project, en kan online aangevraagd worden.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten opgesteld en uitgevoerd door leraren of docenten die gericht zijn op:

  • Vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
  • Versterken van professionalisering leraren of docenten
  • Versterken van de beroepsgroep

Doelgroep

Leraren uit mbo, vo, po en so.

Voorwaarden

Beoordelingscriteria

Een subsidieaanvraag wordt als positief of negatief beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • De mate waarin de activiteiten het onderwijs vernieuwen en de onderwijskwaliteit verbeteren
  • De mate waarin de activiteiten innovatief en creatief zijn binnen de context waar de leraar of de docent werkzaam is
  • De mate waarin de leraar of de docent en de leraren of de docenten in zijn directe omgeving een leerproces gaan doormaken
  • De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de versterking van de beroepsgroep
  • De mate waarin de activiteiten door leraren of docenten zelf worden uitgevoerd
  • De kosten van de activiteiten staan in een redelijke verhouding tot de voorgenomen doelstellingen en de daarvan te verwachten resultaten

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt minimaal € 4.000 en maximaal € 30.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).