Subsidie voor literaire manifestaties en activiteiten

Subsidies, Fondsen
Subsidie om literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Het kan hierbij gaan om eenmalige subsidie of een tweejarige subsidie als het gaat om organisaties die zich landelijk bewezen hebben en een landelijke uitstraling hebben.

Toepassing

Stimuleren van instellingen om literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Dit gebeurt in de vorm van subsidie voor enerzijds incidentele projecten van literaire instellingen die op een aansprekende manier literaire (educatieve) activiteiten organiseren en anderzijds in de vorm van tweejarige exploitatiesubsidie voor literaire (educatieve) instellingen van bewezen kwaliteit en bovenregionale uitstraling om hen in staat te stellen zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Prioriteit wordt verleend aan manifestaties en activiteiten op het terrein van de literatuur die buiten de Randstedelijke regio’s plaatsvinden en aan activiteiten die de culturele diversiteit vergroten en gericht zijn op het bereiken van nieuwe publieksgroepen. 

Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur, literair-educatieve activiteiten en cross-disciplinaire projecten en projecten waarin wordt samengewerkt met maatschappelijke instellingen vallen binnen het bereik van de regeling.

Eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit

Het gaat hierbij met name om activiteiten op het gebied van de literatuur (proza, literaire non-fictie, poëzie, spoken word, slam poetry. storytelling, kinder- en jeugdliteratuur, toneelteksten, graphic novel, etc.), met deelname van literaire auteurs of literaire vertalers en met een publiek karakter of publieke component. Ook literair-educatieve activiteiten vallen hieronder.

Doelgroep
Literaire organisaties uit Nederland, al dan niet in samenwerking met buitenlandse organisaties, die een literatuurfestival of een literair project willen organiseren.

Werkgebied
Het project moet plaatsvinden in Nederland.

Voorwaarden

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
 • De aanvrager is een in Nederland gevestigde rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die mede tot doel heeft het organiseren van literaire activiteiten en niet het beoefenen van onderwijs of wetenschap als voornaamste doelstelling heeft
 • Uit de begroting moet duidelijk worden dat er sprake is van een exploitatietekort
 • Verder moet blijken dat je project door ten minste nog één andere partij wordt ondersteund en of dat er sprake is van publieksinkomsten

Restricties
Universiteiten, scholen en uitgevers kunnen geen subsidie aanvragen.

Subsidie
De subsidie bedraagt minimaal € 7.500 en maximaal € 40.000.

Tweejarige subsidie voor organisaties met een bovenregionaal belang

De exploitatiesubsidie stelt instellingen in staat zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Deze subsidiemogelijkheid is gecreëerd om een beperkt aantal literair (educatieve) organisaties de kans te geven zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Deze organisaties moeten zich inmiddels een aantal jaren bewezen hebben en een landelijke uitstraling hebben.

Doelgroep
De organisatie moet haar kwaliteit reeds bewezen hebben, ook gemeentelijk of provinciaal voor de activiteiten worden ondersteund , tenminste 20% eigen inkomsten hebben en meer dan 1.000 bezoekers/deelnemers per jaar aan de evenementen en/of activiteiten.. Prioriteit ligt bij organisaties gevestigd buiten de Randstad en organisaties die activiteiten ontplooien buiten de Randstad (de stedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Subsidie
Tussen de € 40.000 en maximaal € 70.000 per jaar, dus tussen de € 80.000 en € 140.000 over 2 jaar.

Voorwaarden

 1. Aan de aanvrager is niet een meerjarige subsidie toegekend in het kader van de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017 - 2020

 2. De aanvrager heeft de afgelopen twee jaar elk jaar ten minste 20% eigen inkomsten behaald en behaalt naar verwachting komende twee jaren weer ten minste 20% eigen inkomsten. Het betreft 20% van het totaal aan subsidies van bestuursorganen ten behoeve van de exploitatie van aanvrager

 3. De aanvrager ontvangt komende twee jaar subsidie van een gemeente of provincie voor het organiseren van structurele literaire manifestaties of activiteiten

 4. De aanvrager die niet voldoet aan het bepaalde in de vorige leden, wordt afgewezen

Beoordelingscriteria
De aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:

 • De artistieke visie van de aanvrager
 • De artistieke kwaliteit van de plannen voor de komende twee jaar en de ontwikkeling die er te zien is
 • De kwantiteit en kwaliteit van de activiteiten de afgelopen drie jaar
 • Het belang van de geplande activiteiten voor het Nederlandse literaire en culturele klimaat
 • Het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief).
 • De professionaliteit, waaronder het ondernemerschap, van aanvrager
 • De samenwerking met andere partijen.
 • De kwaliteit en realiteitszin van de begroting, waaronder het percentage eigen inkomsten en inkomsten van derden
 • De geografische spreiding van de activiteiten over Nederland
 • Aan activiteiten buiten de Randstad wordt prioriteit gegeven boven activiteiten in de Randstad
 • De mate waarin de activiteiten bijdragen aan (culturele) diversiteit
 • De mate waarin het project bijdraagt aan talentontwikkeling
 • Indien sprake is van literair educatieve activiteiten: het educatieve en leesbevorderende karakter ervan

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).