Subsidie voor lokale media

Subsidies
Subsidie om het bestaande aanbod van lokale media dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis in stand te houden en om de lokale nieuwsvoorziening te versterken of aan te vullen door projecten te ondersteunen die aansluiten bij de behoeften die inde verstrekkende gemeente door de coronacrisis ontstaan. Er kan subsidie aangevraagd worden binnen twee categorieën: gericht op het in stand houden van het bestaand aanbod lokale media en gericht op het versterken van het aanbod lokale media. Deze subsidieregeling is bedoeld voor professionele organisaties en personen op het gebied van media en journalistiek. Van het totaal beschikbare budget is 132.000 euro bestemd voor het in stand houden van de lokale media en 44.000 euro voor het versterken van het bestaande aanbod aan lokale media. Je kunt de subsidie online aanvragen zolang het budget niet volledig besteed is.

Toepassing

Omdat lokale media van groot belang zijn voor de lokale democratie, maar door de coronacrisis geconfronteerd worden met een grote terugval in inkomsten, is er een nieuwe lokale subsidie beschikbaar.

De subsidie richt zich niet alleen op het instand houden van het bestaande lokale media aanbod, maar ook op het ondersteunen van nieuwe mediaprojecten die de lokale media in het werkgebied versterken of aanvullen en die aansluiten bij de behoeften die door de coronacrisis ontstaan

Analoog aan de twee genoemde doelen zijn aanvragen in twee categorieën mogelijk:

 • Categorie I gericht op het in stand houden van het bestaand aanbod lokale media
 • Categorie II gericht op het versterken van het aanbod lokale media

Doelgroep

Deze subsidieregeling is bedoeld voor professionele organisaties en personen op het gebied van media en journalistiek.
De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of natuurlijke personen.

Werkgebied

De subsidie heeft betrekking op initiatieven op het gebied van lokale media die plaatsvinden in de gemeente Hilversum.

Voorwaarden

Algemeen

 • Je kunt subsidie aanvragen voor één categorie, dus voor het instand houden van een lokale media voor een periode van maximaal drie maanden voor het versterken van het aanbod lokale media

Categorie I gericht op het in stand houden van het bestaand aanbod lokale media

 • De gevraagde bijdrage is noodzakelijk zijn voor het in stand houden van bestaand lokale media  aanbod, waarbij geldt dat de noodzakelijk een direct gevolg is van de coronacrisis
 • Het initiatief richt zich op productie en distributie van lokale content. Deze kan worden verspreid via digitale media, platforms, radio, televisie en geschreven media. De content dient bij te dragen aan de lokale nieuwsvoorziening
 • De ondersteuning kan voor maximaal drie maanden worden aangevraagd
 • De aanvrager moet kunnen aantonen dat de lokale content in de periode waarvoor een aanvraag wordt gedaan niet kan worden aangeboden zonder de gevraagde ondersteuning. Bij de onderbouwing dienen twee peer-periods te worden betrokken:
  • De inkomsten en uitgaven in dezelfde periode van het vorig kalenderjaar
  • De inkomsten en uitgaven in de periode van gelijke lengte, voorafgaand aan 11 maart 2020, het moment waarop de uitbraak van Covid19 door gezondheidsorganisatie WHO als pandemie werd erkend
 • De afname van inkomsten, vergeleken met de twee peer-periods, is gemiddeld tenminste 20%, waardoor het aanbod niet in stand gehouden kan worden
 • De aanvrager stemt ermee in om tijdens de periode waarin ondersteuning wordt verleend de verstrekker  maandelijks te informeren over de actuele inkomsten en uitgaven. Is de afname van inkomsten minder dan de drempelwaarde van 20%, dan vervalt de toekenning over deze periode en eindigt de ondersteuning
 • Het aan de ondersteuning gerelateerde aanbod van lokale media is kosteloos toegankelijk

Categorie II gericht op het versterken van het aanbod lokale media

 • Het initiatief richt zich op productie en distributie van lokale content. Deze kan worden verspreid via digitale media, platforms, radio, televisie en geschreven media
 • De content dient bij te dragen aan de lokale nieuwsvoorziening
 • De indiener is professioneel en beschikt aantoonbaar over de vaardigheid en het inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te maken
 • De aangevraagde bijdrage is een versterking van / aanvulling op bestaand aanbod, die aansluit op behoeften die voortkomen uit de coronacrisis
 • De aanvraag gaat in op presentatie, vindbaarheid en promotie. De aanvrager toont aan dat dat de uitingen/uitzendingen voor de Hilversummer gemakkelijk vindbaar zullen zijn.

Subsidie

In totaal is er 176.000 euro beschikbaar.

 • 132.000 euro is bestemd voor het in stand houden van bestaand aanbod lokale media (categorie 1)
 • 44.000 euro is bestemd voor het versterken van het bestaande aanbod van lokale media (categorie 2)

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker

Meesturen

 • Duidelijke begroting