Subsidie voor lokale of regionale projecten tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Subsidies
Subsidie voor lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De projecten moeten bijdragen aan een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten op het gebied van het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De inzet is gericht op drie actielijnen: huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld krijgen, stoppen van geweld en de cirkel van geweld en aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals loverboys, seksueel geweld, kindermishandeling en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 192.000 per regio.

Toepassing

Subsidie voor centrumgemeenten voor activiteiten van samenwerkende gemeenten in een regio die tot doel hebben lokaal of regionaal een structurele bijdrage te leveren aan de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

De activiteiten zijn ondersteunend aan:

 • Implementatie of uitwerking van de visie gefaseerde ketenzorg
 • MDA++
 • Minstens één van de drie actielijnen van het programmateam als bedoeld in Kamerstukken II 2017/18, 28 345, nr. 185: eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en aandacht voor specifieke doelgroepen
 • Het versterken van lokale teams of wijkteams zodat zij beter toegerust zijn op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals bedoeld in het kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams, van de VNG 2019
 • Integrale sturing op de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Verbeteren van traumascreening en -behandeling bij huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Aanpak van ouderenmishandeling
 • Aanpak van plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, of
 • Actualisering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Doelgroep

Centrumgemeenten.
Een centrumgemeente is een gemeente die mede namens andere gemeenten in zijn regio een aanvraag indient.
Een centrumgemeente kan overigens namens meerdere regio’s een aanvraag indienen.

Aangewezen centrumgemeenten
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Emmen, Almere, Leeuwarden, Nijmegen, Hilversum, Groningen, Den-Haag, Delft, Tilburg, Gouda, Leiden, Zwolle, Haarlem, Den-Helder, Venlo, 's-Hertogenbosch, Apeldoorn, Rotterdam, Nissewaard, Vlaardingen, Enschede, Utrecht, Amersfoort, Breda, Ede, Zaanstad, Vlissingen, Dordrecht, Heerlen, Maastricht, Helmond, Eindhoven.

Tabel: Regio per centrumgemeente(n)

Voorwaarden

Nadat een aanvraag tijdig en compleet is ingediend, wordt eerst getoetst aan de weigeringsgronden (zie restricties onder). De overgebleven aanvragen worden beoordeeld op basis van onderstaande kwaliteitsnormen.

Tabel: Kwaliteitscriterium en maximumweging

Restricties

Een aanvraag voor een specifieke uitkering wordt afgewezen, indien:

 • De activiteiten in de aanvraag behoren tot de reguliere taken van een gemeente
 • De activiteiten plaatsvinden binnen één organisatie
 • Uit het projectvoorstel onvoldoende blijkt dat er bestuurlijk draagvlak is
 • Het projectvoorstel:
  • Onvoldoende duidelijk maakt hoe de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het programma Geweld hoort nergens thuis
  • Niet voorziet in een projectbegroting met financiële onderbouwing
 • Goedkeuring van de regionaal projectleider ontbreekt
 • Niet aannemelijk is dat de activiteiten genoemd in de aanvraag voor 1 januari 2022 zullen zijn afgerond

Subsidie

Per regio bedraagt de subsidie maximaal 192.000 euro.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie contactgegevens)