Subsidie voor maatschappelijke initiatieven in Amsterdam

Subsidies
Subsidie voor het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven die beleidsterrein overstijgend zijn en door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze realiseren en hierdoor beter in staat zijn bredere doelgroepen te bereiken. Dit maatschappelijk doel kan betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen overigens, zoals zorg, onderwijs, werkgelegenheid, duurzaamheid, kunst, cultuur of openbare ruimte. Per aanvraag kan minimaal € 5.000 en een maximum bedrag van € 100.000 worden aangevraagd.

Toepassing

Het doel van deze regeling is om integrale maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken, waarbinnen activiteiten plaatsvinden die beleidsterrein overstijgend zijn. De integrale maatschappelijke initiatieven hebben door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze om de beleidsdoelen van de subsidieverstrekker te realiseren en zijn beter in staat bredere doelgroepen te bereiken.

De subsidieverstrekker kan een eenmalige subsidie verlenen voor:

 • Activiteiten die een bijdrage leveren aan meerdere beleidsterreinen en waar bewoners betrokken zijn bij de organisatie of uitvoering van de activiteiten
 • Activiteiten die tot doel hebben de organisatie te versterken die nieuwe of bestaande maatschappelijke, integrale initiatieven uitvoert

Werkgebied

Gemeente Amsterdam.

Doelgroep

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een samenwerkingsverband of een rechtspersoon. Als sprake is van een samenwerkingsverband dient één van de betrokken partijen als penvoerder de aanvraag namens het samenwerkingsverband in en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beschikking.

Voorwaarden

De aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • De mate waarin het initiatief waarde heeft voor Amsterdammers, het bijdraagt aan de buurt en/of haar bewoners
 • De mate waarin het initiatief bijdraagt aan de versterking van de sociale cohesie in de stad/buurt
 • De mate waarin het initiatief waarde heeft voor verschillende beleidsterreinen, het meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaande aanbod
 • De mate waarin de kosten van het initiatief in verhouding staan tot de te verwachten resultaten
 • De mate waarin samenwerking is gezocht met andere partners in de stad.

Restricties

De subsidieverstrekker kan de subsidie weigeren indien:

 • De activiteiten zich richten op één beleidsterrein en daarmee niet beleidsterrein overstijgend zijn
 • De zakelijke kwaliteit van de aanvrager onvoldoende is en het initiatief financieel en organisatorisch niet haalbaar is
 • De aanvraag op basis van de beoordeling in totaal minder dan 15 punten heeft behaald
 • De verhouding tussen de kosten van de uitvoering van de activiteiten en de kosten voor de eigen organisatie niet passen bij de activiteit(en)
 • De waarde voor Amsterdammers en/of voor de beleidsterreinen niet voldoende onderbouwd is
 • De activiteiten niet of in te beperkte mate voor, door en met inwoners van Amsterdam uitgevoerd worden
 • De activiteiten naar het oordeel van het college te grote risico’s met zich meebrengen voor de ontwikkeling, gezondheid of veiligheid van deelnemers of andere betrokkenen

Subsidie

Per aanvraag kan minimaal € 5.000 en een maximum bedrag van € 100.000 worden aangevraagd.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Een activiteitenplan met daarin een beschrijving van de activiteiten en te bereiken resultaten waarvoor subsidie wordt gevraagd, hoe deze activiteiten aansluiten bij de beleidsterreinen, door en voor wie de activiteiten zullen worden uitgevoerd, met welke partijen wordt samengewerkt en hoe bewoners zijn betrokken
 • Bewijs van aanmelding bij het platform MAEX middels een afschrift van het volledig ingevulde MAEX-profiel dat van toepassing is op het initiatief en waarmee de initiatiefnemer zichtbaar maakt aan welke doelen een bijdrage wordt geleverd door de activiteit
  Maatschappelijke Amsterdam Exchange Index is een digitaal platform waarop de initiatiefnemers van maatschappelijke initiatieven laten zien aan welke doelen hun activiteiten een bijdrage leveren en welke behoeften zij hebben aan ondersteuning
 • Begroting met daarin een overzicht van de inkomsten en de uitgaven uitgesplitst in kosten voor de eigen organisatie en kosten voor de activiteit. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het begrotingsformat zoals op de website van de verstrekker beschikbaar is
 • Indien er sprake is van cofinanciering, een overzicht met wie cofinanciering is aangegaan en waaruit deze cofinanciering bestaat
 • Indien er sprake is van andere vormen van financiering een overzicht van deze financiering.