Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Subsidies
Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving te versterken. Hierbij is het belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep stimuleert. Daarnaast moet het project maatschappelijke impact hebben en moet het concrete resultaten opleveren die vooraf duidelijke geformuleerd zijn. De subsidie bestaat uit een basisdeel (exploitatie), ten behoeve van de dekking van de kosten van de basisactiviteiten waaronder de overheadkosten en een projectendeel. De maximale hoogte van het jaarlijks subsidiebedrag wordt bepaald op basis van het inhoudelijke werkplan voorzien van een gespecificeerde begroting voor het desbetreffende jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor maatschappelijke organisaties, als een belangrijke schakel om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid mensen die in een kwetsbare positie verkeren te vergroten en hun participatie in de samenleving te versterken. Interessant is dat de subsidie jaarlijks kan worden aangevraagd.

Doelgroep

Erkende maatschappelijke organisaties in Limburg.

Voorwaarden

Algemene criteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • De erkende maatschappelijke organisatie verricht basisactiviteiten.
 • De erkende maatschappelijke organisatie voert naast de basisactiviteiten, zoals bovenstaand omschreven, minimaal één project uit dat voldoet of meerdere projecten uit die voldoen aan de onderstaande specifieke criteria van deze regeling
 • De in te zetten middelen staan in redelijke verhouding tot de aard en omvang van de resultaten van de activiteiten
 • De erkende maatschappelijke organisatie beschikt over voldoende draagkracht om haar ambities waar te maken en bevordert actieve deelname van vrijwilligers in de uitvoering van de activiteiten en functies binnen de organisatie

Specifieke criteria

 • Het project dient aan te sluiten bij het provinciale beleid (zie website verstrekker) in het bijzonder het Uitvoeringskader Sociale Agenda en het daaronder vallend Kader maatschappelijke organisaties en de Beleidsbrief Integratie en dient:
  • Ondersteuning te bieden aan mensen in een kwetsbare positie om hen naar vermogen mee te laten doen in de samenleving
  • Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid bij te dragen aan participatie van deze mensen aan de samenleving met het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid als gevolg
 • Het project draagt bij aan het verbreden en verbinden van de doelgroep(en) van de erkende maatschappelijke organisatie
 • Het project stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep(en) van de erkende maatschappelijke organisatie
 • Binnen het project vindt brede samenwerking met andere erkende maatschappelijke organisaties en andere relevante actoren plaats. Er wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier de samenwerking wordt gerealiseerd en hoe de bestaande expertise vanuit één of meerdere andere (erkende) maatschappelijke organisatie wordt ingezet bij de uitvoering van het project
 • Het project heeft maatschappelijke impact en levert het concrete resultaat dat vooraf in het werkplan duidelijk is geformuleerd
 • Het project dient zowel organisatorisch als financieel haalbaar te zijn
 • De maximale duur van een project dient overeen te komen met de looptijd van deze regeling, namelijk tot uiterlijk eind 2024

Restricties

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • De basisactiviteiten en het project/ de projecten niet aansluit(en) bij de doelstelling van deze Nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2 en van het Kader maatschappelijke organisaties
 • De aanvraag niet is ingediend door een erkende maatschappelijke organisatie uit Limburg
 • Niet wordt voldaan aan (één van) de algemene of specifieke criteria
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert dan wel financiert, en/of; de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode

Subsidie

De subsidieverstrekker verleent jaarlijkse subsidie aan elke erkende maatschappelijke organisatie in beginsel voor ieder jaar in de periode 2021-2024.

Het jaarlijkse subsidiebedrag voor een maatschappelijke organisatie bestaat uit:

 • Een basisdeel (exploitatie), ten behoeve van de dekking van de kosten van de basisactiviteiten waaronder de overheadkosten
 • Een projectendeel voor het (de) project(en) dat (die) aansluit(en) bij de algmene- en specifieke criteria

De maximale hoogte van het jaarlijks subsidiebedrag wordt bepaald op basis van het inhoudelijke werkplan voorzien van een gespecificeerde begroting voor het desbetreffende jaar. Bij de bepaling van het jaarlijks subsidiebedrag zal de subsidieverstrekker rekening houden met:

 • De mate waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan de invulling van het provinciaal beleid
 • De eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de aanvrager
 • De mate waarin de in te zetten middelen in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de resultaten van de activiteiten
 • De financiële reserves van de aanvrager die naar het oordeel van verstrekker in redelijke verhouding dienen te staan met het gevraagde subsidiebedrag

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt de subsidie gedurende de looptijd van de regeling jaarlijks aanvragen, uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het desbetreffende jaar.

Meesturen

 • Werkplan met gespecificeerde begroting dat betrekking heeft op het betreffende jaar, waarin:
  • Een onderscheid wordt gemaakt tussen het exploitatiedeel en het projectendeel, inzichtelijk is gemaakt welke pogingen zijn ondernomen om andere inkomsten dan een provinciale subsidie te verwerven;
  • De haalbaarheid van de projecten inzichtelijk is gemaakt, zowel organisatorisch als financieel

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand