Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij voorkeur gaat het om organisaties of instellingen die van overheidswege, door landelijke of wereldwijde subsidies, niet of beperkt gesteund worden. Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld deelprojecten van grote organisaties, die actiematig zijn en zichzelf moeten bekostigen, onderzoekstrajecten waarvan resultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn en doelen de eenmalig zijn en buiten de normale exploitatie van de aanvrager vallen. Per jaar is er ca. 337.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten met een menslievend of liefdadig doel om het lot van mensen in nood te verbeteren.

Hierbij kan ook gedacht worden aan:

  • Deelprojecten van grote organisaties, die actiematig zijn en zichzelf moeten bekostigen
  • Onderzoekstrajecten, waarvan resultaten pas op langere termijn zichtbaar worden
  • Doelen die eenmalig zijn en buiten de normale exploitatie vallen

Voorbeelden van ondersteunde organisaties en projecten zijn o.a. ontwikkelingswerk, ontwikkeling van een app op het gebied van dementie of natuurbescherming.

Doelgroep

Organisaties en/of instellingen, die van overheidswege, door landelijke/wereldwijde subsidies, niet of beperkt gesteund worden.

Voorwaarden

  • De aanvrager of het project heeft een liefdadig of menslievend doel
  • De aanvrager is een rechtspersoon, zonder winstoogmerk

Subsidie

Per jaar is er ca. 337.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Per aanvraagformulier.

Het fonds vergadert tweemaal per jaar (april en oktober). In deze vergadering behandelt het bestuur de aanvragen.

Relevante links