Subsidie voor maatschappelijke projecten op het gebied van natuur

Subsidies
Subsidie voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de natuur en de samenleving. Er zijn bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor projecten die de relatie van kinderen met de natuur verbeteren, voor toename en kwaliteitsverbetering van de natuur in de bebouwde omgeving en een interessante: voor projecten die bijdragen aan de groenbeleving van bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders en jongdementerenden. De subsidie is afhankelijk van het soort project, maar bedraagt maximaal 35.000 euro per aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor projecten die:

 • De relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten;
 • De kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving of randen van steden en dorpen vergroten, onderverdeeld naar de volgende categorieën:
  • Integrale vergroeningsprojecten
  • Vergroening van straten
  • Overige vergroeningsprojecten in de bebouwde omgeving
   Toelichting: De kwaliteit van de natuur wordt vergroot als bijvoorbeeld de gebruikswaarde, de toekomstwaarde en/of de belevingswaarde toeneemt.
 • Bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht behoeven
  Toelichting: Doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht behoeven zijn bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders en jongdementerenden
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van Groene Leermodules zowel in basis, middelbaar als beroepsonderwijs
 • Gericht zijn op de (door)ontwikkeling van Groene Lopers

Voorwaarden

Algemeen

 • De aanvrager is geen natuurlijk persoon
 • De activiteit vindt plaats in Overijssel
 • Onderdelen van de aanpak en uitgangspunten zijn toepasbaar op andere projecten op het gebied van natuur en samenleving
 • Indien sprake is van aanleg van groen dan vindt dit plaats in de openbare ruimte of op een plek die vrij toegankelijk is
 • Indien sprake is van gebruik van een locatie of een openbare ruimte, dan dient de eigenaar daarvan toestemming te hebben gegeven
 • Er is sprake van een samenwerking met minimaal twee andere Overijsselse partijen die ook een rol hebben in de uitvoering
 • De activiteit draagt ook bij aan minimaal één van de andere provinciale doelen
 • Dde benodigde vergunningen zijn aangevraagd of verkregen
 • Dekking van de begroting is geregeld of zal binnen afzienbare tijd geregeld kunnen worden
 • Maximaal 25% van de begroting wordt door inzet van vrijwilligers gedekt
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107, lid 1 van het VWEU, dan voldoet de subsidie aan de algemene de-minimisverordening

Projecten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten

 • Kinderen worden actief betrokken bij de planontwikkeling en -uitvoering
 • Buurtbewoners, gebruikers of vrijwilligers worden actief betrokken bij planontwikkeling en –uitvoering
 • De activiteit draagt bij aan versterking van de verscheidenheid van plant- en diersoorten

Projecten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving of randen van steden en dorpen vergroten

 • Er is sprake van een bewonersinitiatief
 • Minimaal één van de volgende partijen is actief betrokken bij de uitvoering:
  • De betreffende gemeente
  • Een lokale stichting, vereniging, bewonersgroep of onderneming; of
  • Eigenaren van de gronden
 • Wanneer het een vergroening van een bedrijventerrein betreft worden werknemers en buurtbewoners betrokken bij de planontwikkeling en -uitvoering
 • De activiteit draagt bij aan substantiële versterking van de verscheidenheid van plant- en diersoorten
 • Wanneer het een integraal vergroeningsproject betreft:
  • Is de aanvrager een Overijsselse gemeente
  • Dient het project als voorbeeld voor andere projecten met integrale opgaven

Projecten die bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht behoeven

 • Een zorginstelling is actief betrokken bij de uitvoering
 • De activiteit draagt bij aan versterking van de verscheidenheid van plant- en diersoorten
 • De fysieke vergroening vindt plaats in de buitenruimte

Projecten gericht op de ontwikkeling en implementatie van Groene Leermodules 

 • De ontwikkelde Groene Leermodule moeten om niet, of tegen een geringe vergoeding beschikbaar worden gesteld aan onderwijsinstellingen

Projecten die gericht zijn op de (door)ontwikkeling van Groene Lopers

 • De activiteiten zijn gericht op het bereiken van een grote verscheidenheid aan deelnemers

 • Jaarlijks wordt minimaal € 10.000,- aan financiering voor uitvoeringsactiviteiten geïnitieerd
  Toelichting: dit kan bijvoorbeeld door sponsoring, fondswerving of subsidies

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd als:

 • De subsidiabele kosten lager zijn dan € 10.000,-
 • De aanvraag om subsidie betrekking heeft op een investering in gebouwen of schoolpleinen, speeltoestellen, beweegtoestellen, infrastructuur, dieren of verblijven voor boerderijdieren

Subsidie

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 35.000,- per aanvraag
 • Uitzonderingen hierop:
  • Subsidie voor vergroening van straten bedraagt maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 10.000,- per aanvraag
  • De subsidie voor de (door)ontwikkeling van Groene Lopers bedraagt maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 20.000,- per aanvraag

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).