Subsidie voor maatschappelijke projecten tijdens de corona crisis

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die zich richten op armoede, eenzaamheid en informele zorg tijdens de coronacrisis. De regeling kent een versnelde aanvraagprocedure. Per aanvraag is maximaal 10.000 euro beschikbaar. Voor bovenregionale of landelijke organisaties die lokale afdelingen moeten ondersteunen, is mogelijk een hoger bedrag beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen via een versnelde aanvraagprocedure, waarbij in principe binnen een week hoort of je aanvraag gehonoreerd is.

Toepassing

Subsidie en een versnelde behandeling van aanvragen voor projecten gericht op armoede, eenzaamheid en de inzet van (meer) informele zorg tijdens de coronacrisis.

Doelgroep

 • Officiële organisaties met een sociaal-maatschappelijk doel (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen)
 • Informele buurtverenigingen of buurtcommissies/-werkgroepen, voor zover het een kleinschalig buurtinitiatief betreft (geen speeltuinen)

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet gericht zijn op armoede, eenzaamheid en informele zorg tijdens de coronacrisis
 • In alle gevallen moeten de activiteiten passen binnen de actuele richtlijnen van het RIVM
 • De aanvraag moet betrekking hebben op uitbreiding van lopende activiteiten, of nieuwe activiteiten die binnen twee weken van start kunnen gaan
 • Het betreft extra inzet vanuit de samenleving waarbij overwegend vrijwilligers betrokken zijn
 • Het gaat om meer dan een eenmalige of eendaagse actie

In beginsel worden aanvragen beoordeeld op de volgende criteria:

 • Maatschappelijke relevantie: wat is de aanleiding van het initiatief, waarom is het nuttig en nodig en wat voegt het toe aan reeds bestaande initiatieven?
 • Behoefte en draagvlak: wie hebben behoefte aan het initiatief en waaruit blijkt dat? Wie doen er mee om het te realiseren en met welke inzet?
 • Concrete resultaten en impact: wie worden er met het initiatief bereikt en welke betekenis heeft dit voor de doelgroep?
 • Kwaliteit en haalbaarheid van de projectopzet: is het plan goed uitgewerkt, is er kritisch gekeken naar wat er voor nodig is om het doel te bereiken, is er goed naar de kosten gekeken?
 • Mate van vrijwillige inzet: hoeveel vrijwilligers doen er mee aan het initiatief en met welke inzet? Dus hoe vaak en voor hoeveel uur?
 • Inbedding en continuïteit: is er goed nagedacht over hoe het initiatief na de aanloopperiode voortgezet kan worden? Zowel inhoudelijk als financieel?

Restricties

Er zijn vier hoofdredenen waarom een initiatief op voorhand niet voor ondersteuning door het fonds in aanmerking komt:

 • Alle initiatieven buiten het Koninkrijk der Nederlanden maken geen kans op ondersteuning
 • Initiatieven die primair gericht zijn op het bevorderen van gezondheidszorg, kunst en cultuur,  natuur en milieu, onderwijs, politiek, religie en levensbeschouwing en sport en recreatie vallen buiten de doelstelling van het fonds
 • Omdat het fonds inzet op het duurzaam bevorderen van sociale samenhang komen initiatieven die incidentele en vrijblijvende middelen inzetten in beginsel niet voor een bijdrage in aanmerking. Denk aan kortdurende activiteiten (zoals kerstdiners, dorpsfeesten en festivals), mediaproducties, lespakketten en onderzoek
 • Particulieren, commerciële bedrijven, fondsen en overheden kunnen geen beroep doen op het fonds

Subsidie

 • Per aanvraag is een bedrag van maximaal 10.000,00 euro beschikbaar
  • Voor bovenregionale of landelijke organisaties die lokale afdelingen moeten ondersteunen, is mogelijk een hoger bedrag beschikbaar.
   Mocht dit voor jouw initiatief gelden, neem dan eerst telefonisch contact op met het team ‘Aanvragen coronahulp’ via tel. 030 656 45 24
  • Voor kleinschalige burgerinitiatieven, zonder formele rechtspositie, kan je een bedrag van maximaal € 2.500 euro aanvragen op een totale begroting van maximaal €5.000,00 euro. 

Aanvragen

Let op
Door het grote aantal aanvragen is het maximale budget bereikt, en moet het loket helaas eerder sluiten. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk een aanvraag in te dienen.
Het fonds neemt de komende week alle aanvragen die al zijn ingediend in behandeling en zal aanvragers zo snel mogelijk informeren over een eventuele bijdrage.
Het fonds heeft laten weten uiterlijk dinsdag 14 april te laten weten of en hoe zij verder kunnen gaan met het loket.

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Korte projectomschrijving, begroting met een dekkingsplan (deze kun je aanmaken via Fondswervingonline, via "Start aanvraag"
 • Uittreksels KvK (indien van toepassing)
 • Statuten (indien van toepassing)
 • Jaarrekening (indien van toepassing)

Relevante links