Subsidie voor media en kranten

Fondsen, Financieringen en kredieten
Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het bereik van desbetreffende media en bedraagt  € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied voor lokale publieke media-instellingen en  € 0,66 x de grootte van de oplage voor huis- aan- huis bladen. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar is als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 4000, ook als de berekening leidt tot een lager bedrag. Na honorering van een aanvraag wordt de tegemoetkoming in de vorm van een krediet in één keer betaalbaar gesteld. 

Toepassing

Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale publieke media-instellingen en huis-aan-huisbladen ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen.

Doelgroep

 • Huis- aan huisbladen
  Papieren krant die minstens 25% redactionele content verzorgt, volledig afhankelijk is van advertentieomzet en die verder:
  • Minstens één keer per week verschijnt; of
  • Minder dan één keer per week, maar tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd
 • Lokale publieke media-instellingen
  Instellingen die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media zijn aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor één of meer gemeenten.

Voorwaarden

 • Een aanvrager komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als:
  • De aanvrager als hoofdactiviteit heeft het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en daarmee een vitale rol speelt in de lokale nieuws- en informatievoorziening
  • De continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar is als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19
 • De aanvrager verklaart door middel van ondertekening van de aanvraag dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden

Restricties

Het fonds beslist afwijzend op een aanvraag als:

 • De aanvraag niet voldoet aan de in deze beleidsregel gestelde eisen
 • De aanvrager, de lokale publieke media-instelling of het huis-aan-huisblad voor wie de tegemoetkoming bestemd is op of na 15 maart 2020 in staat van faillissement verkeert dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling is ingediend

Subsidie

Uitkering in de vorm van een éénmalig krediet.

 • Lokale publieke media-instelling:
  € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied
 • Huis-aan-huisbladen:
  € 0,66 x de grootte van de oplage

De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 4000, ook als de berekening leidt tot een lager bedrag.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Let op
Het fonds zal binnen één week over je aanvraag beslissen.

Meesturen met je aanvraag

 • Gegevens over de aanvrager, de lokale publieke media-instelling of het huis-aan-huisblad voor wie de tegemoetkoming bestemd is, waaronder in elk geval het nummer waarmee de aanvrager ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel
 • Het post- en bezoekadres en het rekeningnummer dat op naam van de aanvrager, de lokale publieke media-instelling of het huis-aan-huisblad staat
 • Gegevens over de contactpersoon bij de aanvrager, de lokale publieke media-instelling of het huis-aan-huisblad, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres
 • Een verklaring dat de aanvrager en de lokale publieke media-instelling of het huis-aanhuisblad voor wie de tegemoetkoming is bestemd op het moment van aanvraag voldoet aan de in deze beleidsregel gestelde eisen

Relevante links