Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes, voorlichting en toegankelijkheid

Subsidies, Fondsen
Financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes. Daarnaast kunnen organisaties een aanvraag indienen op het gebied van voorlichting en toegankelijkheid die visueel gehandicapten en/of de positie van visueel gehandicapten direct ten goede te komen. 

Toepassing

Wetenschappelijk onderzoek
Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de meest voorkomende oogziekten, zoals glaucoom, maculadegeneratie en retina pigmentosa. Ook wordt bijgedragen aan onderzoek naar blindheid en slechtziendheid als gevolg van diabetes.

Voorlichting en maatschappelijke toegankelijkheid
Subsidie voor projecten op het gebied bam voorlichting en toegankelijkheid die die visueel gehandicapten en/of de positie van visueel gehandicapten direct ten goede te komen.

Voorwaarden

 • Aanvragen dienen betrekking te hebben op (nieuwe) projecten die duidelijk in tijd zijn afgebakend.
 • Aanvragen dienen visueel gehandicapten en/of de positie van visueel gehandicapten direct ten goede te komen.
 • Particuliere aanvragen en aanvragen m.b.t. proefschriften en congresbezoek worden niet gehonoreerd.
 • Uit de aanvraag en de bijgeleverde stukken moet duidelijk blijken dat financiering uit reguliere wettelijke middelen niet mogelijk is.
 • Toewijzing van een subsidie geschiedt voor de duur van het project. Indien een project meerdere jaren omvat zal Stichting Oogfonds Nederland per 31 december van een jaar een reservering in haar balans opnemen ter grootte van het nog uit te keren bedrag.
 • Bij projecten die meerdere jaren omvatten is de subsidieaanvrager verplicht, minimaal jaarlijks een voortgangsverslag met onderbouwing van de tot dan toe uitgegeven bedragen t.b.v. het project aan Stichting Oogfonds Nederland te doen toekomen.
 • Indien slechts een deel van de benodigde gelden voor een project als subsidie wordt aangevraagd, zal toekenning plaatsvinden onder het voorbehoud dat het ontbrekende gedeelte elders is verkregen en/of de volledige financiering van het project “rond” is.
 • Subsidies kunnen in principe door het bestuur worden toegekend zolang het door het bestuur jaarlijks vastgestelde totaalbedrag voor subsidies niet wordt overschreden.
 • De gesubsidieerde verbindt zich tot vermelding van Stichting Oogfonds Nederland als subsidiegever in haar communicatie-uitingen met betrekking tot het gesubsidieerde project. 

Aanvragen

Wetenschappelijke aanvragen
Wetenschappelijke aanvragen dienen ingediend te worden via Loket UitZicht.

Overige aanvragen
Via aanvraagformulier.

Meesturen:

 • Balans, exploitatiebegroting e.d.
 • Begroting van de kosten van het project
 • Overzicht bij andere organisaties aangevraagde subsidies
 • Plan van aanpak
 • Statuten en recent uittreksel Kamer van Koophandel.

Relevante links