Subsidie voor medische specialisten

Subsidies
Subsidie voor vrij gevestigde medisch specialisten, indien deze bij een overstap naar loondienst geen vergoeding krijgt voor de staking van zijn activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. De subsidie vermindert de financiële belemmeringen voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan zonder vergoeding voor de beëindiging van de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. De subsidie bedraagt 100.000 euro per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt voor 2020 tot en met 2021 in totaal € 8.000.000.

Toepassing

Subsidie voor vrij gevestigde medische specialisten die na beëindiging als vrij gevestigd medisch specialist als uitsluitend nog op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders werkzaam zullen zijn.

Doelgroep

Vrij gevestigde medische specialisten die voldoen aan onderstaande criteria:

 • Artsen die als specialist met een wettelijk erkende specialistentitel in een specialistenregister als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg zijn ingeschreven, en 
 • Zorg bieden als bedoeld in artikel I.1, onderdeel d, van de Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen die:

 • Het gehele jaar voorafgaand aan de overstapperiode een vrijgevestigde medisch specialist was die op grond van de voor hem voor dat jaar geldende één of meer overeenkomsten ten minste twintig uren per week aanwezig was in een instelling ter uitoefening van zijn beroep
 • Met ingang van een in de overstapperiode gelegen tijdstip zijn hoedanigheid als vrijgevestigd medisch specialist heeft beëindigd
 • Zonder dat sprake is of zal zijn van een andere vergoeding daarvoor dan een onmiddellijke of middellijke vergoeding in de vorm van een geldsom van een zorgaanbieder waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten:
  • Zijn activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist heeft gestaakt
  • De activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist in een rechtspersoon heeft beëindigd, en
 • Met ingang van bovenbedoelde tijdstip uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders als medisch specialist werkzaam is en zal zijn

Subsidie

Het bedrag van de subsidie is € 100.000.

De subsidie is nihil indien de subsidiabele activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, of de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Let op
De zorgaanbieder respectievelijk een zorgaanbieder waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, dient namens de medisch specialist een aanvraag in voor de verlening van de subsidie voor 1 juli in het desbetreffende overstapjaar. In 2021 kan de aanvraag vanaf 3 mei 2021 worden ingediend.

Meesturen met de aanvraag

 • Kopie van de één of meer voor de medisch specialist voor het jaar voorafgaand aan de overstapperiode geldende overeenkomsten op basis waarvan hij aanwezig was in een instelling ter uitoefening van zijn beroep
 • Documenten waaruit blijkt dat de medisch specialist in het jaar voorafgaand aan de overstapperiode meer dan twintig uur per week aanwezig was in een instelling ter uitoefening van zijn beroep indien een dergelijke aanwezigheid niet blijkt uit de één of meer overeenkomsten, zoals bovenstaand omschreven
 • Een kopie van de één of meer gesloten arbeidsovereenkomsten op basis waarvan de arts als medisch specialist werkzaam is of zal zijn
 • De machtiging, waarin de voor het indienen van de aanvraag en het in ontvangst nemen van betaling 
 • Het tussen de medisch specialist en de zorgaanbieder overeengekomen schema van de betalingen door de zorgaanbieder aan de medisch specialist van het door de minister verleende voorschot