Subsidie voor multidisciplinair empirisch- en rechtswetenschappelijk onderzoek

Subsidies
Subsidie voor onderzoek naar de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Het onderzoek moet in principe multidisciplinair zijn, en een combinatie van empirisch onderzoek en rechtswetenschappelijk onderzoek inhouden. Er is bij de subsidieverstrekker een duidelijk voorkeur voor een samenwerkingsverband tussen meerdere organisaties. Voor dit onderzoek is maximaal 150.000 euro beschikbaar. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden.

Toepassing

Subsidie voor een wetsevaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. 

Het doel van de evaluatie is verslag te doen van de doeltreffendheid en de (neven)effecten van deze regeling in de praktijk. De evaluatie dient zich te richten op de huidige uitvoeringspraktijk als het gaat om medische beslissingen rond late zwangerschapsafbrekingen (LZA) en levensbeëindiging bij pasgeborenen (LP), de rol van de Regeling daarbij, de mogelijke knelpunten die worden ervaren door zowel de beoordelingscommissie als door zorgprofessionals, de maatschappelijke effecten en de toekomstbestendigheid van de regeling.

Doelgroep

De wetsevaluatie wordt altijd door een multidisciplinaire onderzoeksgroep uitgevoerd en moet in principe een combinatie van empirisch onderzoek en rechtswetenschappelijk onderzoek inhouden. Gezien de complexiteit van het evaluatieonderzoek is er een duidelijk voorkeur voor een samenwerkingsverband tussen meerdere organisaties. Hierbij dienen onderzoekers eventuele belangenverstrengeling in de aanvraag aan te geven.

Voorwaarden

Relevantiecriteria

 • Diversiteit
  Aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project.
 • Toepassing van ICT en e-Health
  De subsidieverstrekker heeft een brede kijk op de inzet van ICT in de zorg, en verstaat hieronder de inzet van eHealth toepassingen, domotica, robotica maar ook de opslag van data met behulp van ICT. Er zijn aandachtspunten geformuleerd voor ICT-applicaties en ICT-standaarden in onderzoek
 • Onderwijs
  Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs indien deze kennis tot stand komt in wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Hoe geef je de wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid vorm? Welke resultaten levert je project of onderzoek naar verwachting op voor het onderwijs?
 • Participatie van patiënten en/of eindgebruikers
  De verstrekker streeft bij projecten naar het betrekken (raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de projecten) van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’
 • Toegang tot data
  De subsidieverstrekker stimuleert optimaal gebruik van data. Beschrijf in je projectidee of -aanvraag hoe je gebruik kunt maken van bestaande databestanden en/of onderbouw de noodzaak van nieuwe dataverzameling. Ook kun je aangeven hoe je van plan bent toekomstige data/resultaten FAIR te delen. Houd bij de planning en begroting van uw project rekening met de kansen en vereisten m.b.t. FAIR data & datamanagement
 • Toepassing
  Hieronder verstaat de subsidieverstrekker de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of producten in de praktijk of bij het vormen van beleid

Kwaliteitscriteria

 • Doelstelling en vraag- of taakstelling
  Er vindt een toetsing plaats op helderheid, reikwijdte en originaliteit
 • Plan van aanpak
  Een beschrijving van de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing
 • Haalbaarheid
  Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen
 • Projectgroep of persoon

Tip
Meer informatie over deze criteria kun je vinden in de "productenbrochure" (zie bijlagen).

Subsidie

Voor dit evaluatieonderzoek is maximaal 150.000 euro beschikbaar, waarmee één aanvraag gehonoreerd kan worden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).