Subsidie voor multifunctionele accommodaties en gemeenschapsaccommodaties

Subsidies
Vanwege de coronacrisis waren multifunctionele accommodaties zoals dorpshuizen en wijkgebouwen landelijk verplicht hun deuren te sluiten. Hierdoor kwamen de inkomsten in de meeste gevallen volledig stil te liggen terwijl de vaste lasten doorliepen. Hierdoor zijn veel multifunctionele accommodaties in de financiële problemen geraakt. Met deze subsidie wil de subsidieverstrekker multifunctionele accommodaties ondersteunen om uit de financiële crisis te komen, aangevuld met investeringen die bijvoorbeeld de accommodatie toekomstbestendiger maken, de programmering verbeteren of waarmee de activiteiten uitgebreid kunnen worden. Je kunt een subsidie ontvangen van maximaal 15.000 euro voor het instandhouden van de accommodatie, waarbij je je als ontvanger van de subsidie richting de subsidieverstrekker verbindt om maatschappelijke output te realiseren voor hetzelfde bedrag, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers bij een lokaal evenement, groen onderhoud of zorgvoorziening. Je kunt de subsidie online aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor het instand houden van een multifunctionele accommodatie, met inbegrip van investeringen die een accommodatie toekomstbestendig maken of het verbeteren van de programmering.

Onder een multifunctionele accommodatie verstaat de subsidieverstrekker overigens een samenwerkingsverband waarbij verschillende maatschappelijke organisaties die vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. In veel gevallen zijn de organisaties gehuisvest in één gebouw. Soms betreft het een locatie met verschillende gebouwen. In dit geval wordt ook wel gesproken van een multifunctionele zone of multifunctioneel centrum.

Bijzonder aan deze subsidie is dat je als ontvanger van de subsidie verbindt om maatschappelijke output te leveren voor hetzelfde bedrag, en hiermee als accommodatie een extra of aanvullende inspanning levert richring de samenleving.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

  • De aanvrager is de eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie met een vestiging in Overijssel
  • De accommodatie is getroffen door de maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis en heeft omzetverlies
  • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening

Restricties

De aanvraag zal worden geweigerd indien:

  • De accommodatie als subsidie heeft ontvangen op basis van deze regeling
  • De opgegeven maatschappelijke output reguliere activiteiten van de accommodatie zijn.

Subsidie

  • De subsidie bedraagt maximaal 100% van de de subsidiabele kosten met een maximum van 15.000 euro per aanvraag
  • De subsidie bedraagt nooit meer dan het omzetverlies

  • De minimale subsidie bedraagt 1.000 euro

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

  • Een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd gaan worden om de maatschappelijke output
  • Een ingevulde rekentool: berekening omzetverlies conform beschikbaar gestelde format