Subsidie voor musea met financiële problemen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor musea met een regionale of landelijke uitstraling die door de COVID-19 crisis acute liquiditeitsproblemen hebben. De subsidie is een gedeeltelijke tegemoetkoming in de gederfde inkomsten. Een belangrijke voorwaarde is dat het aanvragende museum zich richt op het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van nationaal of internationaal belang en in  2017 en 2018 gemiddeld meer dan 100.000 betalende bezoekers trok. Er is wel een uitzondering op de eis van het minimum aantal bezoekers, namelijk als je als museum gevestigd bent in een provincie waar geen instelling is gevestigd die zich richt op het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van nationaal of internationaal belang. De subsidie bedraagt 22,5 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 12,5 procent van de reserve van het aanvragende museum per ultimo 2018. De subsidie bedraagt maximaal 1.000.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor musea die van belang zijn voor de regio en een landelijke uitstraling hebben en die acute liquiditeitsproblemen hebben, ter aanvulling van aan die instellingen in het kader van de COVID-19-crisis door gemeenten of provincies verstrekte of te verstrekken additionele financiële bijdragen, als een gedeeltelijke tegemoetkoming in gederfde inkomsten.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een instelling die:

 • Als kernactiviteit heeft het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van nationaal of internationaal belang
 • Beschikt over een registratie in het museumregister van Stichting Museumregister Nederland
 • Voldoet aan ten minste één van de navolgende kenmerken:
  • Het museum trok in 2017 en 2018 gemiddeld meer dan 100.000 betalende bezoekers
  • Het museum heeft op grond van artikel 3.26 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vergezeld van een voordracht van gedeputeerde staten van de provincie waar het museum zijn standplaats heeft, welke aanvraag voor advies is voorgelegd aan de Raad voor Cultuur
  • Het museum heeft langdurig een Rijkscollectie in bruikleen en toont deze aan het publiek

Op de vereiste om in 2017 en 2018 gemiddeld meer dan 100.000 betalende bezoekers te trekken is een uitzondering, namelijk indien het aanvragende museum gevestigd is in een provincie waar geen instelling gevestigd is die zich richt op het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van nationaal of internationaal belang.

Voorwaarden

 • Voor subsidie komen uitsluitend musea in aanmerking die:
  • Acute liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan
  • Voor zover mogelijk, gebruik hebben gemaakt van de generieke compensatiemaatregelen van de rijksoverheid alsmede van door andere overheden getroffen coulancemaatregelen
  • In 2020 voorafgaand aan de beperkende maatregelen in het kader van het terugdringen van COVID-19 feitelijk actief waren
 • Onverminderd art 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor zover de door de instelling verworven eigen inkomsten over het jaar 2018, blijkend uit de jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, ten minste 15 procent bedragen van de totale baten van die instelling
 • Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal naar beneden afgerond, indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, en naar boven afgerond, indien dat cijfer een 5 of hoger is
 • Het bestuur kan bij het vaststellen van het percentage eigen inkomsten bepaalde eigen inkomsten buiten beschouwing laten, indien deze door de instelling in de jaarrekening zijn verantwoord op een wijze die tot oneigenlijk gebruik van deze regeling zou leiden

Restricties

Geen subsidie wordt verstrekt aan instellingen:

 • Die structureel subsidie ontvangen ten laste van een andere departementale begroting dan die van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Die niet kunnen aantonen of aannemelijk kunnen maken, dat aan hen een additionele financiële bijdrage zoals bovenstaand weergegeven, is verstrekt of zal worden verstrekt ter hoogte van ten minste 100 procent van het aangevraagde subsidiebedrag
 • Aan wie reeds eerder een bijdrage is toegekend door de minister van OCW op basis van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19

Subsidie

De subsidie bedraagt 22,5 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 12,5 procent van de reserve van de instelling per ultimo 2018.

De uitkomst van de bovenstaande berekening wordt vervolgens gemaximeerd op een bedrag dat gelijk is aan 300 procent van het totaal aan structurele subsidies en vervolgens naar boven afgerond op 100 euro’s.

De subsidie bedraagt niet meer dan 1.000.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen
Samen met de aanvraag moet je o.a. onderstaande stukken meesturen.

 • een overzicht van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018
 • Een verklaring van gemeente en/of provincie waarin het bedrag van de verstrekte of te verstrekken additionele middelen is opgenomen
 • Een overzicht van de eigen inkomsten in de jaren 2017 en 2018
 • Een bewijs van registratie in het museumregister
 • Een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de Covid-19 maatregelen van het kabinet en indien van toepassing een overzicht van het gebruik door het museum van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen van OCW en de andere overheden
 • Een overzicht van de eigen reserves en de wijze waarop deze voor zover mogelijk zijn ingezet
 • De jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018