Subsidie voor o.a. hernieuwbare energie, vernieuwing van de zorg, digitalisering en de 1,5 meter economie

Subsidies
Projectsubsidie voor het doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere van de transities van een lineaire naar een circulaire economie. Hierbij is de subsidieverstrekker vooral op zoek naar innovatieve ideeën om samen naar meer gezonde jaren te gaan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om veranderingen in de zorg en in het denken over gezondheid, innovatieve ideeën die gebruik maken van de kansen die digitalisering biedt en innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor de consequenties van de anderhalve metersamenleving op de economie als gevolg van de Corona-pandemie. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000 per aanvraag. Zowel bedrijven als non-profit instellingen kunnen de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Stimuleren van de uitvoering van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan één of meerdere van de transities in het werkgebied van de subsidieverstrekker.

Van fossiele naar hernieuwbare energie
De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw. De hele energie-infrastructuur moet over de kop om alle veranderingen te accommoderen: van tankstations tot het hoogspanningsnet, van elektriciteitscentrales tot windparken op de Noordzee. Daarnaast omvat de energietransitie ook economische en sociale aspecten. Er is geen gebied waarop de energietransitie geen invloed heeft. Dit vraagt om innovatieve ideeën die de energietransitie helpen versnellen.
De subsidieverstrekker is op zoek naar innovatieve ideeën om samen naar meer gezonde jaren te gaan.

Van zorg naar gezondheid: samen naar meer gezonde jaren
Het gezondheidszorgsysteem in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan, zowel qua bekostiging als qua personele capaciteit. Oorzaken zijn de vergrijzing (meer ouderen), de ontgroening (minder jongeren) en een toenemend aantal mensen met chronische en ouderdomsziekten (meer zorg). Dit geldt ook zeker voor Friesland, welke gezine haar demografische gesteldheid waarschijnlijk als een van de eerste tegen die grenzen aanloopt. Tegelijkertijd zijn er steeds meer (technologische) mogelijkheden om zorg en gezondheid te verbeteren, de duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten te versterken en aan een toekomstbestendige samenleving te bouwen. Dit vraagt echter wel veranderingen in de zorg en in het denken over gezondheid. De aandacht verschuift van behandelen naar preventie, van intramurale naar extramurale zorg, van generieke naar individuele behandeling en van regie door de arts naar meer eigen regie.
De transitie van zorg naar (positieve) gezondheid gaat dus over veel meer dan alleen de fysieke gesteldheid van mensen.

Naar een digitale samenleving
Er is een ingrijpende transitie gaande naar een digitale samenleving. Deze transformatie raakt iedereen: kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke instellingen en burgers. Het gebruik van onder andere artificial intelligence en bigdata leidt tot hele andere verhoudingen en nieuwe businessmodellen. Digitalisering en met name dataficatie zorgen voor product- en procesinnovatie in eindproducten en diensten. Ze leiden tot verandering van markten en een hogere productiviteit van bedrijven, instellingen en overheden. Ook verandert de aard van werk.

Het is van urgent belang om adequaat in te spelen op de nieuwe enabling kant van digitalisering. Zowel in het economisch speelveld als bij maatschappelijk opgaven als zorg, veiligheid, energietransitie, landbouw en mobiliteit. In elke oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk en in vrijwel elke sector zit straks een digitale component. Aan de ene kant draagt digitalisering bij aan onze economie en samenleving, aan de andere kant vraagt digitalisering om alert te zijn op veiligheid, privacy en ethiek.

Disruptieve technologieën zoals Internet of Things, big data, cloud computing, swarm-technology, robotics, artificial intelligence, 3D en 4D printing, fotonica, predictive maintenance, digitale platforms en blockchain zijn sleuteltechnologieën, oftewel ‘key enabling technologies’.

De subsidieverstrekker is o.a. op zoek naar innovatieve ideeën die gebruik maken van de kansen die digitalisering biedt enerzijds. Anderzijds zien we ook graag projecten tegemoet zoals het ontwikkelen van digitale vaardigheden of werken aan cybersecurity.

Naar de 1,5 meter economie
De Corona-pandemie heeft grote gevolgen. We moeten ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden en opzoek naar nieuwe verdienmodellen. En we moeten op zoek naar mogelijkheden om in de toekomst beter te kunnen anticiperen op nieuwe omstandigheden.

De subsidieverstreller is op zoek naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor de consequenties van de anderhalve metersamenleving op de economie in het bovengenoemde werkgebied als gevolg van de Corona-pandemie.

Doelgroep

De subsidie kan uitsluitend verstrekt aan aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Friesland.

Voorwaarden

Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het project naar het oordeel van de subsidieverstrekker een voldoende bijdrage te leveren aan:

  • Innovatie binnen een van de transities; en
  • De brede welvaart van de provincie Friesland

Restricties

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • De aanvrager niet valt binnen de bovengenoemde doelgroep van de regeling
  • De aanvraag is ontvangen voor 8 oktober 2020 of na 1 februari 2021
  • De activiteit naar het oordeel van de verstrekker niet of onvoldoende voldoet aan de onder toepassing genoemde doelstelling van de regeling of een of meerdere van de bovenstaande voorwaarden en toetsingscriteria
  • De te verstrekken subsidie minder dan € 2.500 bedraagt
  • Aan aanvrager op het moment van ontvangst van de aanvraag reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling
  • Het met de subsidie door te ontwikkelen innovatieve idee eerder door aanvrager is toegepast binnen zijn organisatie
  • Het met de subsidie door te ontwikkelen innovatieve idee al gereed is om te vermarkten

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000 per aanvraag.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens per post naar de verstrekker sturen.