Subsidie voor o.a. maatschappelijke, sociale en culturele organisaties en projecten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele organisaties en projecten, waarbij het algemeen belang voorop staat. Er is jaarlijks ca. 10.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Financieel en anderszins ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele goede doelen, waarbij het algemeen belang voorop staat.

Voorwaarden

  • De aanvragende organisatie of project moet gericht zijn op het algemeen belang, hetgeen wil zeggen dat het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen niet gericht is op het maken van winst
  • De aanvrager dient een maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze of culturele organisatie te zijn
  • Een aanvraag met betrekking tot een en hetzelfde doel kan slechts eenmaal worden ingediend
  • Het fonds verstrekt alleen subsidie aan instellingen of initiatieven, waarvan vaststaat dat daarmee het algemene nut wordt gediend

Subsidie

Er is jaarlijks ca. 10.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Per e-mail.

Een aanvraag om ondersteuning wordt in de eerstvolgende vergadering van het bestuur besproken, maar in ieder geval binnen vier weken nadat de aanvraag volledig is.

Meesturen

  • Een feitelijke omschrijving van het te bereiken doel
  • De wijze waarop dit moet worden bereikt
  • De inspanningen die door de aanvrager zelf zijn verricht om dit doel te bereiken en de reden(en) waarom dit niet volstaat
  • De hoogte van de financiële ondersteuning door de stichting