Subsidie voor o.a. stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor natuur, groen of landschap

Subsidies
Subsidie voor het aanleggen van natuur, groen of landschap in de leefomgeving van burgers en voor het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en werkdagen, het opstellen en verspreiden van informatiemateriaal of het geven van voorlichting. De subsidie kan, afhankelijk van het soort groenproject, worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor natuur, groen of landschap en door samenwerkingsverbanden van ten minste vijf natuurlijke personen of een rechtspersoon, die zich inzetten voor natuur, groen of landschap. De subsidie bedraagt afhankelijk van het project maximaal € 50.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstelling van de subsidie.

Toepassing

De subsidie richt zich op organisaties en personen die zich inzetten voor natuur, groen of landschap in het werkgebied van de verstrekker, en kan worden verstrekt voor:

 • Het aanleggen of beheren van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving
 • Het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving, of
 • Het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving door bijdragen te verstrekken aan initiatieven van vrijwilligers om natuur, groen of landschap aan te leggen of te beheren.

Onder het aanleggen of beheren wordt in ieder geval verstaan:

 • Het planten van bomen, struiken en planten
 • Het geschikt maken van een terrein zodat er zich planten of dieren kunnen vestigen
 • Snoeien, maaien en dunnen
 • Het plaatsen van houten zitbankjes.

Wanneer je subsidie wilt aanvragen voor activiteiten gericht op het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving, wordt onder deze activiteiten verstaan:

 • Het organiseren van bijeenkomsten en werkdagen
 • Het opstellen en verspreiden van informatiemateriaal, niet zijnde boeken
 • Het geven van voorlichting.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Doelgroep

Er zijn twee doelgroepen die deze subsidie kunnen aanvragen:

 • Samenwerkingsverbanden van ten minste vijf natuurlijke personen dat of een rechtspersoon die zich inzet voor natuur, groen of landschap
 • Verenigingen of stichtingen met als statutaire doelstelling inzet voor natuur, groen of landschap, niet zijnde een bos- of landgoedeigenaar.

Voorwaarden

Zie boven. 

Restricties

De subsidie wordt niet verstrekt voor zover de activiteit betrekking heeft op:

 • Terreinen die zijn opgenomen in het natuurbeheerplan
 • Het periodiek inzaaien van terreinen en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden
 • Sier- en groenteteelt, of
 • Privé tuinen

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van het soort project en aanvrager, maar valt als volgt samen te vatten.

Het aanleggen of beheren van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving, of het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving
Ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.

Het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving door bijdragen te verstrekken aan initiatieven van vrijwilligers om natuur, groen of landschap aan te leggen of te beheren
Ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 50.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Kopie van een recent bankafschrift of bewijs van tenaamstelling
 • Projectplan
 • Begroting