Subsidie voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland

Subsidies
Via de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011 kun je subsidie aanvragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland. Aanvragen is mogelijk voor natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een provinciaal monument, of die belast zijn met het behoud daarvan. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- bedragen.

Toepassing

Subsidie voor onderhoud van een beschermd provinciaal monument in Noord-Holland door de eigenaar of  door iemand die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar onderhoudswerkzaamheden aan het monument verricht.

Ook voor monumenten die tot 3 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag waren beschermd als provinciaal monument in de provincie Noord-Holland kan subsidie worden verstrekt voor onderhoud.

Voorwaarden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • uit het inspectierapport blijkt dat het monument in slechte staat verkeert;
  • het monument op het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag is beschermd als rijksmonument;
  • het inspectierapport ouder is dan 3 jaar;
  • voor het monument binnen 1 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag door gedeputeerde staten reeds subsidie is verstrekt;
  • door de werkzaamheden het monumentale karakter van het monument is aangetast;
  • voor dezelfde activiteit door het Nationaal Restauratiefonds een lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten is verstrekt.

Restricties

Monumenten met een woonhuisfunctie komen niet voor een restauratiesubsidie in aanmerking.

Subsidie 

De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- bedragen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).

Het onderhoud waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft dient voor ontvangst van de subsidieaanvraag afgerond te zijn. Kosten die zijn gemaakt tot maximaal 24 maanden voor ontvangst van de subsidieaanvraag zijn subsidiabel.