Subsidie voor onderzoek en innovatieve initiatieven op het gebied van sterven en van rouw

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van innovatieve initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek en het ondersteunen van innovatief wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000.-.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van innovatieve initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek en het ondersteunen van innovatief wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Het fonds richt zich daarnaast op het ondersteunen van initiatieven die zich richten op nabestaanden met normaal verlopende rouw als met (dreigende) gecompliceerde rouw. 

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op een van bovenstaande activiteiten.

Aanvragen worden verder getoetst op de criteria "meerwaarde", "publieksbenadering" en "relaties met de samenleving".

Meerwaarde
De aanvraag onderscheidt zich in inhoud, opzet en uitvoering door het innovatieve, uitzonderlijke of voorbeeldstellende karakter van het project.
Je projectaanvraag moet een duidelijk profiel hebben en iets toevoegen aan de bestaande activiteiten op rouwgebied.

Publieksbenadering
De aanvraag geeft blijk van een doordachte en realistische publieksbenadering en het project sluit aan bij de gekozen doelgroep(en)

Relaties met de samenleving
Qua onderwerp, inhoud of uitvoering moet een aanvraag impact hebben op de samenleving en bijdragen aan een grotere belangstelling voor rouw.

Subsidie

Maximaal € 10.000.
Hogere aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen

Aanvragen voor 1 april of voor 1 september via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Let op
Het formulier per post én per e-mail versturen.

Meesturen

  • Aanbiedingsbrief (een begeleidend schrijven, waarin u uw aanvraag in het kort inleidt)
  • Projectplan (uitgebreide beschrijving over de inhoud van uw project (motivatie, aanleiding, planning etc.)
  • Projectbegroting inclusief eventuele btw. (kosten en baten van het aangevraagde project)
  • Dekkingsplan van het project, inclusief eventuele btw.
  • Financieel jaarverslag (indien beschikbaar)
  • Uittreksel register Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar) (indien ingeschreven)
  • Geldende statuten van uw organisatie (indien er sprake is van een organisatie)
  • Relevante documentatie van uw organisatie en haar activiteiten (indien er sprake is van een organisatie)

 

Relevante links