Subsidie voor onderzoek gericht op mensen met een verstandelijke beperking

Subsidies, Fondsen, Prijzen
Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, gericht op zorg aan personen met een verstandelijke beperking. Ook de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of seminars komen voor financiële ondersteuning in aanmerking. Daarnaast wordt eenmaal in de twee jaar een prijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking.

Toepassing

Financiële ondersteuning van toepgepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gericht op personen met een verstandelijke beperking, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het fonds richt zich o.a. op de cofinanciering van daartoe in aanmerking komende onderzoeksprojecten en de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of seminars.

Daarnaast heeft het fonds de eens in de twee jaar uitgereikte Ds. Visscherprijs ingesteld. Deze prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle publicatie heeft verzorgd op het gebied van participatie en/of integratie in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking.

Voorwaarden

Het onderzoek dient betrekking te hebben op personen met een verstandelijke beperking.

Subsidie

De subsidie voor onderzoeksprojecten, wetenschappelijke publicaties of seminars is afhankelijk van de aanvraag.
Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 10.000. De overige genomineerden ontvangen een bedrag van €3.000.

Aanvragen

Schriftelijk.