Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven

Subsidies
Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven in Overijssel.

Toepassing

Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven:

 • Haalbaarheidsstudie voor energieopwekking of energiebesparing. Deze studie onderzoekt of de toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is. De focus ligt op bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten en het industriële verbruik.
 • Stimuleringsproject energiescans. Dit een onderzoek dat inzicht geeft in het energieverbruik van een onderneming

Regio

Provincie Overijssel

Doelgroep

Rechtspersonen, Overijsselse gemeenten of een brancheorganisatie.

Voorwaarden haalbaarheidsstudies

 • De aanvrager is geen natuurlijk persoon of holding.
 • Betreft één van de volgende investeringen:
  • Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen zoals bio-energie, geothermie, zonne-energie of waterenergie.
  • Energiebesparing door distributie van restwarmte rechtstreeks naar de eindgebruiker.
  • Energiebesparing door bouwkundige, technische, logistieke of organisatorische aspecten.
 • Is voor inwoners of ondernemingen die gevestigd zijn in Overijssel.
 • Er zijn minimaal twee deelnemers met aantoonbaar belang.
 • Deelemers betalen minimaal 10 procent van de subsidiabele kosten. Dit is geen subsidie van het rijk, gemeente of waterschap.
 • De aanvrager en minimaal één van de deelnemers zijn potentiële afnemer. Een holding is geen potentiele afnemer tenzij dit wordt aangetoond.
 • Deze haalbaarheidsstudie is uitgebreider dan het standaard energieonderzoek van MBK Nederland. U moet dit aantonen.
 • Als de subsidie een steunmaatregel is, dan geldt artikel 2 van de De-minimisverordening.

Voorwaarden stimuleringsprojecten

 • De aanvrager is een Overijsselse gemeente of een brancheorganisatie.
 • Het project stimuleert MKB-ondernemingen in Overijssel om energiebesparende maatregelen uit te voeren.
 • Het project is aanvullend op de faciliteiten die MKB Nederland biedt via http://www.energiescanoverijssel.nl/.

Restricties

 • Onderzoeken en maatregelen zijn wettelijk vereist.
 • De haalbaarheidsstudie is gericht op bewezen en rendabele technieken. Bijvoorbeeld warmte- en koude-opslag, warmteterugwinning, houtpelletkachels, lagetemperatuurverwarming, warmtepompen en zonnepanelen.
 • Haalbaarheidsstudies in de woningbouw. Als deze leiden tot verbetering van minder dan 50 woningen.
 • Haalbaarheidsstudies voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen en woningen. Als de EPC van deze gebouwen 25 procent lager is dan wettelijk voorgeschreven op moment van subsidieaanvraag.
 • Haalbaarheidsstudies in nieuwbouw van kantoren, woningen en scholen. Als deze een energiewaarde lager dan 8 in de GPR-score hebben.
 • Haalbaarheidsstudies voor bestaande gebouwen. Als deze een energieprestatie bereiken lager dan label A of label B bij minder dan 3 labelstappen.
 • Energiebesparing of -projecten in huishoudens.
 • Een ingenieurs- of adviesbureau als één van de deelnemers.
 • Een aanvrager die meer dan twee keer per jaar een subsidie voor haalbaarheidsstudies heeft gekregen.

Aanvragen subsidie

Online, via de website van het fonds (zie links).