Subsidie voor ontwikkeling en bouw van huurwoningen in sociale huursector en middensegment huur

Subsidies
Subsidie voor projecten die zorg dragen voor voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de verschillende specifieke doelgroepen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het maken van een plan en voor de daadwerkelijke realisatie van woningprojecten voor de sociale huursector en het middensegment. Wanneer je kijkt naar de subsidiemogelijkheden voor de realisatiefase, zeg maar de feitelijke bouw, is het vooral interessant om te vermelden dat deze subsidie met name bedoeld is voor de "onrendabele top" van je bouwproject. Daarnaast is opvallend dat het bouwproject betrekking kan hebben op tal van interessante woon/huurvormen. Zo kan je bouwproject betrekking hebben op een project voor begeleid wonen, een project gericht op het verhuren aan kennismedewerkers uit het buitenland, maar ook om een bouwproject gericht op herbestemming van verpauperd vastgoed of circulair bouwen. Voor de planvormingsfase bedraagt het subsidiebedrag maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 10.000 per project en per aanvrager Voor de realisatiefase bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 12.500,00 per woning en maximaal € 200.000 per project en per aanvrager.

Toepassing

Subsidie voor projecten die tegemoet komen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment. Binnen deze regeling kunnen projecten in twee verschillende fasen worden gesubsidieerd:

 • Planvormingsfase
 • Realisatiefase

Planvormingsfase
Projecten in de Nederlandse provincie Limburg voor Passend Wonen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, Wooncoöperaties, Flexwonen en de ontwikkeling van innovatieve instrumenten waaronder instrumenten die de betaalbaarheid van woningen verbeteren. Voor innovatieve instrumenten geldt dat sprake moet zijn van concept-, product- of procesinnovatie die niet eerder is toegepast in de Limburgse woningbouw- sector en die de mogelijkheid biedt op te schalen en/of waarvan de leereffecten elders kunnen worden toegepast.

Realisatiefase
Fysieke woningbouw in de vorm van nieuwbouw of transformatie van bestaande bouw bestemd voor het sociale en/of middeldure huursegment. Uitgezonderd zijn logiesfaciliteiten en woningen die gerealiseerd worden in het kader van reguliere zorgtaken van zorgpartijen met meer dan twintig werknemers.

Doelgroep

Rechtspersonen (privaatrechtelijk of publiekrechtelijk) kunnen deze subsidie aanvragen.

Werkgebied

Provincie Limburg (Nederlands limburg)

Voorwaarden

Algemene subsidiecriteria realisatiefase

 • Het project wordt gerealiseerd op het grondgebied van de Nederlandse provincie Limburg
 • Het project heeft betrekking op  fysieke woningbouw in de vorm van nieuwbouw of transformatie van bestaande bouw bestemd voor het sociale en/of middeldure huursegment. Uitgezonderd zijn logiesfaciliteiten en woningen die gerealiseerd worden in het kader van reguliere zorgtaken van zorgpartijen met meer dan twintig werknemers
 • De aanvrager garandeert dat de huurwoningen gedurende een periode van ten minste 15 jaar na subsidieverlening niet worden omgezet naar koopwoningen en dat de huurprijzen gedurende de hiervoor genoemde periode maximaal stijgen met de huurprijsverhoging die geldt voor sociale huurwoningen. Dit geldt zowel voor woningen in het sociale huursegment als woningen het middeldure huursegment en bij opnieuw te verhuren woningen
 • Het project heeft de schriftelijke instemming van de gemeente(n) waar het project wordt gerealiseerd. De gemeente geeft daarbij tevens aan dat zij bereid is haar publiekrechtelijk instrumentarium in te zetten. Het is aan de aanvrager om dit aan te tonen
 • Het project past in het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL 2014) dan wel de opvolger daarvan, de geldende Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
 • Het project is regionaal afgestemd en past binnen de regionale Structuurvisie Wonen
 • De financiële dekking van het project is, met uitzondering van de eventueel te verstrekken provinciale subsidie op grond van deze regeling, aantoonbaar geborgd

Specifieke subsidiecriteria realisatiefase

Om voor subsidie voor de realisatiefase in aanmerking te komen dient een project te voldoen aan minstens één van de volgende specifieke criteria:

 • Het project is specifiek bestemd voor één of meer van de volgende doelgroepen:
  • Personen die afhankelijk zijn van begeleid wonen en/of zorg behoeven
  • Internationale werknemers, uitgezonderd kenniswerkers en grenswerkers. Voor deze doelgroep geldt dat het project moet voldoen aan de normen voor huisvesting en het inhuurregister van de Stichting Normering Flexwonen (www.normeringflexwonen.nl)
  • Personen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking
 • Het project is passend voor bewoners met een hulpvraag door één of meer van de volgende kenmerken:
  • 24-uurs toezicht is aanwezig
  • Er is sprake van verpleging en/of verzorging en voorzieningen zoals maaltijdverzorging, receptie of een gemeenschappelijke recreatieruimte
  • Er is sprake van ingrijpende aanpassingen voor bewoners met een lichamelijke beperking
  • Het betreft nultredenwoningen zowel qua interne als externe toegankelijkheid
  • Het betreft Passend Wonen
 • Het project verhoogt de flexibiliteit: het betreft Flexwonen
 • Het project is innovatief: er is sprake van een concept-, product- of procesinnovatie die niet eerder is toegepast in de Limburgse woningbouwsector en die de mogelijkheid biedt om op te schalen en/of waarvan de leereffecten elders kunnen worden toegepast
 • Het project verbetert de leefbaarheid door één of meer van de volgende kenmerken:
  • Het betreft een herbestemming van een rijks- of gemeentelijk monument of beeldbepalend pand
  • Het betreft een herbestemming waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van leegstand en verpaupering
  • Het betreft een project met een kwaliteitsimpuls in het openbaar gebied of met uitbreiding van gemeenschappelijke voorzieningen
 • Het project is duurzaam vanwege één of meer van de volgende kenmerken:
  • Er is sprake van een aantoonbare bovenwettelijke energiebesparing en/of duurzame energieopwekking
  • Er is sprake van circulair bouwen: het project wordt gerealiseerd op basis van duurzame sloop, een gesloten grondbalans en minimaal 20% hergebruik van materialen
  • Er is sprake van natuurinclusief bouwen: het project draagt bij aan het vergroenen van centra, het versterken van biodiversiteit of de uitbreiding van stadsnatuur
 • Het project draagt bij aan het realiseren van meerdere provinciale doelen en de met het oog hierop geformuleerde beleidskaders

Restricties

De aanvraag zal worden afgewezen indien:

 • Het project niet voldoen aan de onder "toepassing", "voorwaarden" en "doelgroep" genoemde punten
 • Er geen vooroverleg heeft plaatsgevonden
 • De subsidieverstrekker dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert of financiert
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode.

Subsidie

Voor de planvormingsfase bedraagt het subsidiebedrag maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 10.000 per project en per aanvrager
Voor de realisatiefase bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 12.500,00 per woning en maximaal € 200.000,00 per project en per aanvrager.

Aanvragen

Online via de website van de verstrekker (zie links).
Je kunt het ingevulde formulier met eventuele bijlagen per post opsturen, of digitaal via E-herkening.

Let op
Bij deze subsidie moet je eerst in contact treden met de subsidieverstrekker voor vooroverleg.
Doe je dit niet dan kan het zijn dat je aanvraag op basis hiervan wordt afgewezen.

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand