Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, en organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffer.

Toepassing

Financieel ondersteunen van oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, indien deze geen aanspraak kunnen maken op sociale verzekeringswetgeving of een polis, of andere voorzieningen.
Daarnaast richt het fonds zich op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers.

Werkgebied

Nederland

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op het (financieel)ondersteunen van oorlogsslachtoffers en/of verkeersslachtoffers
  • De aanvrager kan zowel een natuurlijke persoon zijn, als een rechtspersoon
  • Indien de aanvraag wordt gedaan door of namens een natuurlijke persoon, dient deze een oorlogsslachtoffer of verkeersslachtoffer te zijn, en geen aanspraak te kunnen maken op sociale verzekeringswetgeving, een polis of andere voorzieningen
  • Indien de aanvraag wordt gedaan door een project of rechtspersoon dient de aanvraag betrekking te hebben op het (financieel)ondersteunen van oorlogsslachtoffers en/of verkeersslachtoffers

Aanvragen

Uitsluitend schriftelijk.

Meesturen

  • Naam en het adres van de aanvrager, alsmede diens geboortedatum indien de aanvrager een natuurlijk persoon is en de reden waarom men in aanmerking denkt te komen voor financiële ondersteuning door het fonds
  • Is de aanvrager een rechtspersoon dan dient een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie maanden, te worden meegestuurd
  • Een verklaring dat de kosten, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, niet of slechts gedeeltelijk worden gedekt door de sociale verzekeringswetgeving, dan weI door een polis