Subsidie voor organisaties die inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening, gericht op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven beoefenen. Met betrekking tot erfgoed onderscheidt UNESCO vijf domeinen, die als volgt vertaald kunnen worden: spreken, zingen en vertellen, uitvoerende kunsten, festiviteiten en rituelen, kennis- en gebruiken rondom natuur en universum en traditioneel vakmanschap en ambachten. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie gericht op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed door erfgoedgemeenschappen om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven beoefenen.

Je kunt subsidie aanvragen voor een project dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door of met een erfgoedgemeenschap en gericht is op eigentijdse vormen van beoefening van immaterieel erfgoed.

Met betrekking tot immaterieel erfgoed onderscheidt UNESCO vijf domeinen, door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland als volgt vertaald:

 • A. Spreken, zingen en vertellen
 • B. Uitvoerende kunsten
 • C. Festiviteiten en rituelen
 • D. Kennis- en gebruiken rondom natuur en universum
 • E. Traditioneel vakmanschap/ambachten

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die zich inzet voor immaterieel erfgoed en
erfgoedbeoefening.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op bovenstaande activiteiten
 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:
  • Er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het fonds wordt aangetoond
  • De aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 20% van de subsidie van het fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project

Beoordelingscriteria
Je aanvraag beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan alle criteria.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Indien voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is of zal worden verleend door het fonds of door één van de andere publieke cultuurfondsen
 • Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd
 • De aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere of terugkerende activiteiten dan wel redelijkerwijs gefinancierd kunnen worden uit het reguliere (taakstellings)budget van de aanvrager
 • Als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen
 • Als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).