Subsidie voor organisaties die zich richten op het ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben

Fondsen
Subsidie voor maatschappelijke instellingen en het financieel ondersteunen van particuliere op het gebied van basale levensbehoeften, sociale integratie en activering en arbeid en opleiding in de regio Rijnmond en Drechtsteden. Het afgelopen jaar is er ruim 1,1 miljoen euro besteed aan de doelstellingen van het fonds.

Toepassing

Financiële ondersteuning van maatschappelijke instellingen en particulieren op het gebied van basale levensbehoefte, sociale integratie en arbeid en opleiding.
De aanvraag kan worden gedaan door maatschappelijke instellingen óf door particulieren. Voor beide partijden gelden andere voorwaarden.

Basale levensbehoeften
Projecten voor maatschappelijke opvang voor o.a. dak-en thuislozen, voedselbanken en noodfondsen.

Sociale integratie
Projecten voor stimuleren van maatschappelijke participatie t.b.v. inwoners van achterstandswijken, vluchtelingen, kinderen, ouders, etc.

Arbeid en opleiding
Projecten voor het opdoen van vaardigheden, werk-en leerervaringsplaatsen.

Werkgebied

Regio Rijnmond en Drechtsteden.

Voorwaarden

Aanvraag projecten

 • De instelling moet werkzaam zijn in de regio Rijnmond / Drechtsteden
 • De instelling heeft niet voldoende eigen financiële middelen en er is voor het project niet voldoende voorziening van de overheid
 • De noodzaak van de aanvraag moet beargumenteerd worden
 • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de kosten gemaakt zijn, FondsDBL financiert in principe niet achteraf
 • De aanvraag moet zijn onderbouwd met een projectplan, begroting en dekkingsplan
 • De instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel
 • De instelling dient te beschikken over een recente jaarrekening
 • De instelling dient inzage te verlenen in haar statuten

Aanvraag particulieren

 • De aanvraag moet gedaan worden uit financiële en maatschappelijke noodzaak
 • De overheid stelt geen geld beschikbaar voor het gevraagde (er is geen voorliggende voorziening)
 • De cliënt moet bereid zijn openheid te geven over zijn of haar financiële omstandigheden, bijvoorbeeld over het inkomen, schulden, vaste lasten etc.
 • Er is geen noodfonds of ander samenwerkingsverband dat de aanvraag kan dekken (zie hier onder)
 • De aanvraag moet gedaan worden door een professionele non-profit organisatie zoals algemeen maatschappelijk werk en jeugdzorg

In een aantal steden en situaties zal particuliere steun worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat er een ander initiatief of fonds voor deze situatie of plaats is. raadpleeg de website voor deze lijst.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

Aanvraag projecten

 • De aanvraag past niet binnen de doelstelling of het beleid van het fonds 
 • Er is niet voldaan aan het regio criterium (Rijnmond / Drechtsteden)
 • Het fonds financiert geen salariskosten voor het project zelf
 • Er is niet voldaan aan de financiële en / of materiële noodzaak
 • Er is te weinig of onduidelijke informatie verstrekt
 • Er is onvoldoende zekerheid over de (financiële) situatie van de instelling op lange termijn
 • Het beschikbare budget van het fonds voor het doen van giften in het lopende jaar is ontoereikend

Particulieren

 • De aanvraag voldoet niet aan de criteria van het fonds
 • Er bestaan voorzieningen vanuit de overheid die de aanvraag dekken
 • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de kosten gemaakt zijn, het fonds financiert in principe niet achteraf
 • De aanvraag is ingediend door de cliënt zelf
 • De cliënt beschikt zelf over voldoende financiële middelen
 • Er is niet voldoende informatie verstrekt
 • Het beschikbare budget van het fonds voor het doen van giften is op

Daarnaast verstrekt het fonds bij particuliere steun in principe geen hulp voor:

 • Verwijtbare schulden
 • Kosten van aanschaf van gemotoriseerde vervoermiddelen zoals rolstoelbussen en auto’s
 • Eigen bijdrage ziektekostenverzekering
 • Medische kosten
 • Kosten van therapie
 • Kosten van budgetbeheer
 • Kosten van een advocaat
 • Kosten van kinderopvang of kinderoppas
 • Studiekosten HBO of wetenschappelijk onderwijs
 • Legeskosten
 • Begrafeniskosten
 • Overkomst van familie uit het land van herkomst
 • Bezoek aan familie in het land van herkomst

Subsidie

Het afgelopen jaar is er ruim 1,1 miljoen euro besteed aan de doelstellingen van het fonds.

Aanvragen 

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen bij aanvraag voor projecten

 • Projectplan
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • Recente jaarrekening
 • Een sociaal jaarverslag of beschrijving van de activiteiten van de instelling
 • Recent uittrekstel Kamer van Koophandel; niet ouder dan één jaar
 • Statuten

Meesturen bij aanvraag voor particulieren

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvragende organisatie
 • Uitgebreide cliëntgegevens
 • Toestemmingsverklaring
 • Sociale rapportage
 • In deze rapportage moet in ieder geval de noodzaak van de aanvraag beargumenteerd worden (achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de cliënt(en)
 • Een kopie van een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie en/of pensioenspecificatie
 • Mogelijkheid tot uploaden van extra informatie, bijvoorbeeld een overzicht van de huidige schulden

Relevante links