Subsidie voor organisatoren van wisselende tentoonstellingen met liquiditeitsproblemen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisatoren van wisselende tentoonstellingen / kunsthallen zonder eigen collectie die van belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen. Uitgangspunt is deze kunsthallen zo veel mogelijk in stand te houden. De subsidie bedraagt 22,3 procent van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling, met een maximum van € 1.000.000 per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt € 3.000.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstelling van de regeling.

Toepassing

Subsidie in de vorm van een bijdrage aan kunsthallen die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen, om deze kunsthallen zo veel mogelijk in stand te houden.

Onder kunsthallen verstaan we in dit geval publiekstoegankelijke instellingen zonder eigen collectie, die als kerntaak wisselende tentoonstellingen realiseren op het gebied van beeldende kunst, cultureel erfgoed, architectuur, vormgeving & design en/of eigentijdse beeldcultuur.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde kunsthal die:

 • In de jaren 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 30.000 betalende bezoekers trok
 • Toegankelijk is met een Museumkaart, het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en/of een ICOM-kaart
 • Als primair doel geen winstoogmerk heeft
 • In het bezit is van de ANBI-status

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Voor subsidie komen uitsluitend kunsthallen in aanmerking die:
  • Liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19
  • Voor zover mogelijk gebruik hebben gemaakt van de generieke compensatiemaatregelen van de rijksoverheid alsmede van door andere overheden getroffen coulancemaatregelen
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor zover:

  • De door de instelling verworven eigen inkomsten over het jaar 2019, blijkend uit de goedgekeurde jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar ten minste 15 procent bedragen van de totale baten van die instelling

  • De publieksactiviteiten van de instelling in 2020 zijn, en in de eerste helft van 2021 naar verwachting zullen worden belemmerd als gevolg van COVID-19-maatregelen

 • Indien de uitkomst van bovenstaande berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal naar beneden afgerond indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, en naar boven afgerond indien dat cijfer een 5 of hoger is

Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van een aanvraag zal een adviescommissie het belang van de instelling beoordelen, waarbij in samenhang o.a. onderstaande aspecten zullen worden meegewogen:

 • Het belang en de kwaliteit van het tentoonstellingsbeleid
 • Het belang en de reputatie van de aanvragende instelling
 • Lokale en regionale inbedding

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt, wanneer de aanvrager inmiddels al een bijdrage is toegekend op grond van:

 • Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers
 • Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers 
 • Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers

Ook wanneer de aanvrager een kunstpodium is, of als de aanvrager een instellingssubsidie van het Rijk ontvangt zal deze subsidie niet worden verstrekt.

Subsidie

De subsidie bedraagt 22,3 procent van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de aanvrager, maximaal € 1.000.000 per gehonoreerde aanvraag.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt € 3.000.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker gedurende de openstelling.

Meesturen

 • Kenschets van de kunsthal met een omschrijving van het tentoonstellings- en activiteitenprogramma van de instelling in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik
 • Bewijsstukken van het aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019
 • Overzicht van de eigen inkomsten in 2019
 • Indicatie van gemiste en te missen inkomsten van de kunsthal ten gevolge van de COVID-19-maatregelen van het kabinet en indien van toepassing een overzicht van het gebruik door de kunsthal van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen van OCW en de andere overheden
 • Door een accountant goedgekeurde jaarrekeningen van de jaren 2018 en 2019.