Subsidie voor plan van aanpak lerarentekort

Subsidies
Subsidie voor de uitvoering van een plan van aanpak gericht op het wegwerken van het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs. Voor 2019 is er in totaal 9 miljoen euro beschikbaar, gelijk verdeeld over het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Toepassing

Subsidie voor de uitvoering van een plan van aanpak lerarentekort. De activiteiten in het plan van aanpak richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.

Doelgroep

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs

Voorwaarden

 • De regio waar de aanvraag betrekking op heeft voldoet aan de volgende eisen:
  • Minimaal een derde van de besturen van de in de betreffende regio gevestigde scholen voor primair onderwijs neemt deel aan de aanvraag
  • De scholen hebben ten minste een derde van de personeelsomvang met een minimum van ten minste 800 fte
  • Eén of meer besturen van lerarenopleidingen voor primair onderwijs nemen deel aan de activiteiten waar de aanvraag betrekking op heeft
  • Onder een regio valt niet het grondgebied van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
 • Het plan van aanpak bevat in ieder geval een beschrijving van:
  • De regio
  • De besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak
  • De wijze waarop de opbrengsten worden geborgd
  • De contactpersoon die gedurende de looptijd van de subsidie fungeert als aanspreekpunt
 • De begroting voldoet aan de volgende eisen:
  • De begroting geeft inzicht in de cofinanciering
  • De begroting bevat geen post onvoorziene kosten
 • De aanvraag wordt mede ondertekend door alle besturen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak. Hiermee verklaren zij gezamenlijk het plan van aanpak uit te zullen voeren. Zij verklaren bovendien dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording door de aanvrager van de besteding van de subsidie op verzoek aan de aanvrager worden verstrekt

Restricties

 • De subsidie wordt niet gebruikt voor de verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden of de inhuur van onderwijspersoneel op scholen
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien sprake is van cofinanciering. De cofinanciering bedraagt ten minste één derde deel van de subsidiabele kosten, en dient in geld of in geld waardeerbaar te zijn.

Subsidie

Voor 2019 is er 9 miljoen euro beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld over de sectoren:

 • € 4.500.000,00 voor de sector primair onderwijs
 • € 4.500.000,00 voor de sector voortgezet onderwijs

Aanvragen

Online, via de website van de subsidieverstrekker.