Subsidie voor plannen gericht op opvangen leerlingendaling onderwijs

Subsidies
Subsidie voor plannen gericht op een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling binnen het voortgezet onderwijs in de regio kan opvangen. De leerlingendaling in het voortgezet onderwijs moet, om voor subsidie in aanmerking te komen. minimaal 10% bedragen in een periode van vijf jaar. Het subsidiebedrag per aanvraag is 50.000 euro en kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor het maken van een meerjarig plan voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod op het gebied van het voortgezet onderwijs in de desbetreffende regio, dat een leerlingendaling van 10% in een periode van vijf jaar moet kunnen opvangen.

Doelgroep

Voortgezet onderwijs binnen een regio.
De subsidie kan worden aangevraagd door een bevoegd gezag dat mede namens de partijen met wie de samenwerking wordt beoogd optreedt als penvoerder.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria:

  • Een regiovisie die ziet op een bereikbaar, kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio
  • Een activiteitenplan voor het realiseren van een bereikbaar, kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio
  • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
  • Voldoende onderbouwde en sluitende meerjarenbegroting

Zie bijlage, pag. 4 e.v. voor een verdere specificatie.

Subsidie

Het subsidiebedrag per aanvraag is 50.000 euro.
Per regio is maximaal 700.000 eur beschikbaar.

Kosten voor huisvesting als bedoeld in artikel 76c van de Wet op het voortgezet onderwijs komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

  • Overzicht van de partijen met wie de samenwerking wordt beoogd
  • Een vermelding van de regio waarbinnen de samenwerking plaatsvindt
  • Een berekening waaruit blijkt dat in de regio is sprake van (een verwachte) leerlingendaling in het voortgezet onderwijs van minimaal 10% in 5 jaar, waarbij het jaar van aanvraag onderdeel is van deze 5 jaar
  • Een document waaruit blijkt dat de penvoerder namens de beoogde samenwerkingspartners
  • gemachtigd is om de subsidieaanvraag in te dienen.