Subsidie voor podiumkunst, exposities en community art

Subsidies
Subsidie voor op zichzelf staande culturele activiteit in Friesland op het gebied van podiumkunst, expositie of community art, die al dan niet tegen betaling toegankelijk is voor publiek. De activiteiten mogen nieuw ontwikkeld zijn, maar het mag ook een opvoering of tentoonstelling betreffen van eerder werk.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel om kunstaanbieders projecten op het gebied van podiumkunst of expositie, met inbegrip van community art, te laten uitvoeren in een ontmoetingsplek.

Subsidie kan worden verstrekt voor een op zichzelf staande culturele activiteit in een ontmoetingsplek in Fryslân op het gebied van podiumkunst, expositie of community art, die al dan niet tegen betaling toegankelijk is voor publiek.

Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een kunstaanbieder of uitvoerend kunstenaar in Friesland, die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende toetsingscriteria:

  • Het project is financieel en praktisch uitvoerbaar, gelet op de coronabeperkingen en de in acht te nemen RIVM-richtlijnen
  • De aanvrager is voor de uitvoering van de activiteit een aantoonbare samenwerking aangegaan met de organisatie van een ontmoetingsplek

Restricties

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • De aanvrager niet valt binnen de in artikel 4 bedoelde doelgroep van deze subsidieregeling
  • De aanvraag is ontvangen voor 4 januari 2021 of na 15 februari 2021
  • De activiteit niet of onvoldoende voldoet aan de genoemde doelstelling van de subsidieregeling of een of meerdere van de toetsingscriteria
  • Aan de aanvrager op het moment van ontvangst van de aanvraag reeds subsidie is verstrekt op grond van deze subsidieregeling
  • Er geen sprake is van een dekkende projectbegroting
  • De te verstrekken subsidie minder dan € 500 bedraagt

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Aanvragen

Zie bijlage voor het aanvraagformulier.
Je kunt het formulier vervolgens per post opsturen.