Subsidie voor professionele schrijvers en vertalers i.v.m. COVID-19

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor schrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk en vertalers in het Nederlands voor het uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelplan om in tijden van social distancing toch een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. Het gaat hierbij niet om inkomensvoorziening maar om een subsidie gericht op output. Je kunt hierbij als schrijver of vertaler denken aan de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of manieren om de eigen presentatie op sociale media te versterken. Om de snelle uitvoerbaarheid van deze aanvullende tijdelijke regeling te bevorderen is besloten niet te voorzien in een inkomensgrens waarboven de maker van de ontwikkelbeurs wordt uitgesloten. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500, en kan gedurende een aanvraagperiode van één maand online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie in de vorm van een ontwikkelbeurs om literaire makers in staat te stellen op een andere manier een brug te slaan naar hun potentiële lezers in binnen- of buitenland in tijden waarin de gebruikelijke wegen verminderd toegankelijk zijn als gevolg van de maatregelen in verband met de coronapandemie.

Het gaat hierbij overigens niet om inkomensvoorziening maar om een subsidie gericht op output. Met deze ontwikkelbeurs investeert het Letterenfonds in het kunstenaar- en het cultureel ondernemerschap van literaire makers.

De aanvragers zijn vrij in invulling van het ontwikkelplan: zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor participatie in online-optredens, deelname aan (digitale) leesclubs, maar ook de internationale uitgever ondersteunen bij het op de markt zetten van zijn (vertaalde) literaire werk. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of manieren om de eigen presentatie op sociale media te versterken kan met de subsidie worden bekostigd. In het ontwikkelplan beschrijft de aanvrager welk(e) ontwikkeldoel(en) hij wil bereiken en hoe, en wanneer hij dit wil doen. De subsidie kan zowel worden aangewend voor te maken externe kosten als voor eigen inzet.

Doelgroep

Literaire makers.
Onder literaire makers verstaan we in dit geval professionele schrijver van oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige literaire fictie of non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur, poëzie en toneelteksten; vertaler van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen naar het Nederlands, Nederlandse illustrator, Graphic Novelist, en performer die stond geprogrammeerd met een optreden gericht op presentatie van een eigen grotendeels Nederlands- of Friestalige literaire creatie in een door het Letterenfonds gesubsidieerde literaire manifestatie of literair-educatieve activiteit.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

De aanvrager voldoet aan tenminste één van de onderstaande vereisten in de periode 1 januari 2017 tot 1 april 2021:

 • De aanvrager werd door het fonds een projectsubsidie voor publicaties toegekend op grond van de Regeling projectsubsidies voor publicaties
 • De aanvrager werd door het Letterenfonds een projectsubsidie voor literaire vertalingen toegekend op grond van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen
 • Van de aanvrager werd door het Nederlands Letterenfonds een oorspronkelijk Nederlandstalige literaire uitgave, hoogwaardig prentenboek of Graphic Novel gesubsidieerd door middel van een Translation Grant of productiesubsidie aan een buitenlandse uitgever op grond van de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 • De aanvrager werd een subsidie toegekend door het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds op grond van de Regeling werkbijdrage Theatertekst
 • De aanvrager werd een subsidie toegekend op grond van de Biografieregeling
 • De aanvrager werd een subsidie toegekend voor een studiereis in het kader van de Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 • Van de aanvrager verscheen een Nederlands- of Friestalige literaire uitgave die mede tot stand kwam met een productie- of promotiesubsidie van het Letterenfonds aan een in Nederland gevestigde uitgeverij
 • De aanvrager stond geprogrammeerd met een optreden gericht op presentatie van een eigen grotendeels Nederlands- of Friestalige literaire creatie in een literaire manifestatie of literair-educatieve activiteit, voor welke activiteiten subsidie was toegekend in het kader van de Regeling literaire manifestaties en projecten, incidenteel en tweejarig, de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017–2020, de Regeling projectsubsidies literaire activiteiten, de Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024 of de Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024 of voor welke activiteiten een meerjarige subsidie was toegekend in het kader van het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds
 • Van de hand van de aanvrager verscheen een publicatie in een literair tijdschrift dat een subsidie kreeg toegekend in het kader van de Regeling literaire tijdschriften of de Regeling Literaire tijdschriften 2021–2024

Beoordelingscriteria

 • De aanvraag wordt getoetst aan de kwaliteit en realiteitszin van het ontwikkelplan
 • De subsidie wordt uitsluitend toegekend indien:
  • Aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan
  • Het oordeel over de kwaliteit en realiteitszin van het ontwikkelplan positief is

Subsidie

De ontwikkelbeurs bedraagt € 2.500.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.