Subsidie voor projecten die ecologie en economie in het Waddengebied bevorderen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die een duurzame en kwalitatieve impuls  geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Interessant is dt zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden een subsidieaanvraag kunnen indienen voor de uitvoering van een project, en hierbij bij voorkeur samenwerken. Je kunt een aanvraag indienen gericht op één van de hoofdthema's van het fonds, of een aanvraag indienen gericht op één afzonderlijk thema. In totaal is er € 8.000.000 beschikbaar, per project kan maximaal € 500.000 worden aangevraagd.   

Toepassing

Financiële ondersteuning voor projecten die een duurzame en kwalitatieve impuls geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied, en die bijdragen aan het realiseren van onderstaande (hoofd)doelen. 

Je projectaanvraag moet vallen onder een of meerdere van onderstaande negen verschillende thema's met daarbijbehorende themalijnen.

Natuur

 • Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium: herstel natuurlijke processen
 • Herstel biobouwers en voedselweb
 • Randen van het wad: behoud/herstel en versterking vogelstand van wad, kust en duin
 • Verbetering migratie waterfauna (vispassages)
 • Vooroevers bij dijkversterking (zachte dijken, wisselpolders als intergetijdezones, rijke dijken, stuifduinen, washovers)

Water, bodem licht en geluid

 • Pilots of activiteiten die bijdragen aan meer licht en /of zuurstof in de waterkolom in de Waddenzee door minder bodemverstoring en/of minder slib en suspensie
 • Pilots of activiteiten die bijdragen aan vermindering van systeemvreemde stoffen (plastic, chemisch, stikstof en vorkomen/terugdringen van exoten) in de Waddenzee
 • Activiteiten die de kans op of de impact van scheepsrampen verminderen
 • Projecten die condities scheppen voor instandhouding en /of vergroten van het areaal litoraal (wadplaten, kwelders) bij gemiddelde zeespiegelstijging
 • Activiteiten gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de effecten van het baggeren op de waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan minder vertroebeling van het water
 • Maatregelen die ertoe leiden dat er locaties worden ingericht waar slib ingevangen, opgeslagen, gewonnen, gereinigd, gedroogd en/of bewerkt kan worden als voorbereiding op nuttige toepassingen. Het moet daarbij gaan om additionele maatregelen ten opzichte van maatregelen waarvoor overheden reeds verantwoordelijk zijn
 • Maatregelen die bijdragen aan vermindering van de effecten van menselijk gebruik, de gecombineerde effecten van klimaatverandering en bodemdaling en het behoud en vergroting van rust op Wadplaten. In het bijzonder op de vijf toplocaties gelegen nabij de eilanden
 • Maatregelen voor nieuwe binnendijkse invanglocaties voor mosselzaad
 • Projecten die ertoe bijdragen dat verstoring door geluid en/of licht van diverse bronnen op en rond de Waddenzee afneemt
 • Maatregelen en/of nieuwe technieken gericht op het voorkomen van afval aan boord van gebruikers van de Waddenzee

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

 • Projecten die bijdragen aan beleving en bewustwording van de internationale betekenis van de Waddenzee als grootste intergetijdengebied ter wereld en het vergroten van het bewustzijn van deze betekenis voor een breder publiek opdat het besef van de specifieke kenmerken en kwetsbaarheden bijdraagt aan het zorgvuldig gebruik
 • Projecten waarbij scholieren, studenten en bewoners leren over en kennismaken met het waddengebied en de Werelderfgoed-status.
 • Projecten gericht op het vertellen/ informeren over de uniciteit van waddengebied en/ of de Werelderfgoed-status en/of de verhaallijnen aan zowel bewoners als toeristen
 • Projecten die zijn gericht op bevorderen van de kwaliteit van de aangeboden producten en de kwaliteit van het gastheerschap. Onderdeel hiervan kan zijn dat kennis over het gebied en trots zijn op het gebied wordt bevorderd bij diegenen die te maken krijgen met toeristen
 • Activiteiten die bijdragen aan een zorgvuldige landschapsontwikkeling en die gebiedseigen (waaronder cultuurhistorische) kwaliteiten versterken
 • Projecten waarbij nieuwe publieke functies worden toegevoegd aan een cultuurhistorisch waardevol element of cultuurhistorisch waardevolle structuur
 • Projecten gericht op het toegankelijker maken van dijken in combinatie met natuur- en landschaps-ontwikkeling van de kwelders, op locaties waar dit niet ten koste gaat van natuurwaarden en kernkwaliteiten

Duurzame recreatie en toerisme

 • Integrale, samenhangende initiatieven die de recreatie en (internationaal) toerisme langs de waddenkust versterken. Hieronder valt ook het versterken van verblijfsrecreatie en het versterken van netwerken van toeristische route-elementen
 • Projecten die het toeristisch aanbod in de vorm van meer belevingsmogelijkheden, attracties en /of arrangementen vergroten en /of verbeteren gebaseerd op de kernkwaliteiten van het waddengebied
 • Structurele toeristische attracties gebaseerd op streekverhalen
 • Projecten die natuur- en/of cultuurgerichte recreatie en toerisme op de Waddeneilanden en langs de waddenkust versterken

Verduurzaming energiehuishouding

 • Hernieuwbare energiebronnen en optimalisering afstemming vraag- en aanbod van energie in het waddengebied
 • Energie uit water: blue energy (osmose), getijdenenergie, energie uit aquatische biomassa

Duurzame waddenhavens

 • Werelderfgoedwaardige havens (‘Unesco’-havens)
 • Verduurzaming logistieke en industiële processen (nieuwe technologie / toepassing groene grondstoffen / reststromen, biobased economy) die leidt tot vermindering van de belasting van de ecologie van de Waddenzee

Duurzame visserij 

 • Duurzame vangst; visserijcultuur zonder bodemberoering
 • Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken
 • Verbreding en flexibilering

Duurzame agrarische sector 

 • Omgaan met verzilting en ontwikkeling van zilte teelten
 • Slim omgaan met zoet water
 • Pilots circulaire economie (biobased): omgaan met reststromen

Lokale innovaties
Activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe netwerken van bestaande netwerken en waarbij het initiatief een product is van samenwerking (meerdere projectpartners leveren bijdrage in de uitvoering).

Doelgroep

Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project.
De subsidieverstrekker ziet graag dat partijen met elkaar samenwerken.

 • Publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van Rijk(sdiensten) en provincies
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande drie 

Werkgebied

Waddengebied, zie afbeelding onder.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

De aanvraag zal mede beoordeeld worden op toetsingscriteria, waarbij je voor een aantal criteria een aantal punten kunt halen.

 • Bijdrage aan doelen Waddenfonds (40 punten)
  • De mate waarin het project bijdraagt aan de hoofddoelen van het Waddenfonds
  • De mate waarin het project bijdraagt aan de themadoelen inclusief de bijbehorende indicatoren
  • De verwachte bijdrage wordt gerelateerd aan de gevraagde subsidie
  • De mate waarin het project aansluit op en zich verhoudt tot het Waddengebied als geheel
 • Kwaliteit van de aanvraag (15 punten)
  • Kwaliteit van de aanvrager(s)
  • Kwaliteit van het projectplan
 • Kwaliteit van de business case / exploitatieplan (25 punten)
  • De mate waarin wordt gestuurd op een maximaal en / of langdurig (structureel) effect van het project na afloop van de projectperiode
   • Bij innovatieve (pilot)projecten wordt beoordeeld hoe de aanvrager inspeelt op de technische, organisatorische, economische en financiële aspecten van de business case. Te denken valt aan technologische risico’s, vermarkting-, patent- en financieringsstrategieën
   • Bij fysieke investeringen wordt beoordeeld hoe het onderhoud en de instandhouding is geborgd (ingebed)
 • Duurzame ontwikkeling (20 punten)
  • De mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de ecologische, economische en sociale-culturele dimensie van duurzame ontwikkeling, waarbij een bijdrage aan meerdere dimensies een pre is

  •  

   De mate waarin de aanvraag bijdraagt aan behoud en / of versterking van de kernkwaliteiten van het Waddengebied

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • Restauratie van Rijksmonumenten
 • Fysieke aanpassingen aan cultuurhistorische bouwwerken, als deze niet monumentaal zijn (als zodanig vermeld op provinciale of gemeentelijke inventarisatielijsten)
 • Marketing- of haalbaarheidsstudies
 • Reguliere investeringen, reguliere beheer- en onderhoudswerken en het voldoen aan wettelijke voorschriften

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het formulier en bijlagen per post sturen, of per e-mail.

Meesturen

 • Format projectplan
 • Format begroting
 • Format businesscase