Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren

Subsidies
Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren. Hiervan profiteren over het algemeen meerdere plant- of diersoorten. De subsidie kan worden aangevraagd door iedereen die hiervoor een activiteit wil ondernemen in de bebouwde kom van steden en dorpen binnen het werkgebied van de verstrekker. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing 

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op de verbetering van het leefgebied van plant- en diersoorten die een specifiek landschapstype representeren of plant- en diersoorten die vallen onder het beschermingsregime van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De gedachte hierachter is dat de activiteiten die bijdragen aan de verbetering van het leefgebied van deze soorten ervoor zorgen dat veel andere plant- en diersoorten ook hiervan profiteren.

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door iedereen die hiervoor een activiteit wil ondernemen in de bebouwde kom van steden en dorpen binnen het werkgebied van de verstrekker. 

Voorwaarden

Om deze subsidie aan te vragen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit wordt gerealiseerd in de bebouwde kom van steden en dorpen in Zuid-Holland
 • De activiteit bevordert de kwaliteit van het leefgebied van plant- en diersoorten die een specifiek landschapstype representeren in Zuid-Holland of plant- en dier
 • indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van inheemse of streekeigen beplanting

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • De activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen
 • De aanvrager niet de eigenaar van het terrein is of door de eigenaar geen toestemming gegeven is
 • De uitvoering van de activiteit op de locatie van het plangebied niet realistisch is
 • Voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt
 • De aanvrager reeds subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling

Subsidie

De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000. 

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • De kosten voor fysieke maatregelen
 • Eventuele kosten voor monitoring tot een maximum van 10% van de subsidiabele kosten
 • Eenmalige afkoop beheer tot een maximum van 10% van de subsidiabele kosten

Aanvragen

Online via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode(n).

Meesturen

 • Een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:
  • Op welke wijze de activiteit wordt uitgevoerd
  • Een onderbouwing voor welke icoonsoorten of VHR-soorten het leefgebied verbetert en waarom
  • De locatie van het plangebied
  • Of, en zo ja hoe, er gemonitord gaat worden
  • Of er beheer nodig is, hoe dit beheer er uit ziet en hoe zorg wordt gedragen dat dit beheer ook blijvend uitgevoerd gaat worden
 • Een begroting en een dekkingsplan

 • De planning van het project

 • Indien van toepassing, een omgevingsvergunning voor het project of een verklaring waarin wordt aangegeven dat de gemeente deze activiteit wil onderzoeken inzake de vergunbaarheid

 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van de grond de toestemming van de grondeigenaar

 • Indien er sprake is van samenwerking met andere bedrijven of instanties draagt het project de instemming van de betreffende bedrijven of instanties

 • Een ondertekende de-minimisverklaring als bedoeld in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun PbEU, L 352), indien de aanvrager een onderneming is

 

 

 

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand