Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten, het opstellen van een soortenmanagementplan en het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per aanvraag, afhankelijk van het soort project.

Toepassing

Subsidie voor biodiversiteit en leefgebieden van bedreigde soorten, soortenmanagementplan en bestrijding en beheersing van invasieve exoten.

Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten
Subsidie voor activiteiten gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten, in de vorm van:

 • Uitvoeringsprojecten
  • Agrarische gebieden
  • Stedelijke gebieden
  • Natuurgebieden
 • Praktijkgericht onderzoek
  • Naar de aanwezigheid van een of meer aandachtsoorten, voor zover noodzakelijk voor de bescherming of het behoud van de aandachtsoort of aandachtsoorten
  • Gericht op de vraag welke maatregelen, waar kunnen worden genomen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren
 • Projecten gericht op informatieverstrekking aan eigenaren of beheerders van terreinen met bedreigde soorten, voor zover noodzakelijk voor de bescherming of het behoud van de aandachtsoorten
 • Het uitvoeren van beheerexperimenten gedurende een periode van maximaal drie jaar ten behoeve van de aandachtsoorten

Soortenmanagementplan
Subsidie voor activiteiten voor het opstellen van een soortenmanagementplan ten behoeve van het kunnen aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing.

Bestrijding en beheersing van invasieve exoten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, in de vorm van:

 • Uitvoering van bestrijdings-, beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten in:
  • Leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten
  • Het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  • KRW-oppervlaktewaterlichamen
  • Natura 2000-gebieden
 • Plannen die samenwerking tussen grondeigenaren met betrekking tot exotenbestrijding bevorderen en waarmee tot een gezamenlijke aanpak wordt gekomen
 • Het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten

Voorwaarden

Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien:

 • Zij uitgevoerd worden in, of gericht zijn op de provincie Utrecht
 • Zij gericht zijn op het behoud of herstel van leefgebieden van een of meer Utrechtse aandachtsoorten, verwacht mag worden dat de resultaten van de activiteiten relevant en bruikbaar zullen zijn voor instandhouding en ontwikkeling van aandachtsoorten of hun leefgebieden, inzichtelijk wordt gemaakt wat het effect van de voorgenomen activiteiten is op de icoonsoorten en de overige aandachtsoorten in het projectgebied, en in belangrijke mate en op effectieve en efficiënte wijze aantoonbaar bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van bedreigde populaties van de Utrechtse aandachtsoort of aandachtsoorten
 • Bij praktijkonderzoek geldt tevens als criterium dat het onderzoek gericht is op:
  • Vergroting van de kennis over het leefgebied van de desbetreffende aandachtsoort of aandachtsoorten of
  • Verbetering van het leefgebied van de desbetreffende aandachtsoort of aandachtsoorten
  • Voor zover er plant- en zaaigoed wordt gebruikt, geldt voor bomen en struiken dat dit inheems en autochtoon is, voor zaden van kruiden geldt dat zij inheems en van regionale afkomst zijn. Alleen op specifieke locaties, in het bijzonder in of nabij het stedelijk gebied, kan inzaai van cultuurplanten of – gewassen plaatsvinden

Soortenmanagementplan
Er kan alleen subsidie worden verstrekt voor het opstellen van een soortenmanagementplan ten behoeve van het kunnen aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing.

Bestrijding en beheersing van invasieve exoten
De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien:

 • De activiteit uitgevoerd wordt in of is gericht op de provincie Utrecht
  • De activiteit gericht is op bestrijding en beheersing van één of meer van de volgende invasieve exoten:
   • Uitheemse rivierkreeftsoorten
   • Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
   • Reuzen- of Springbalsemien (Impatiens glandulifera)
   • Aziatische duizendknopen
   • Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
   • Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)
   • Waterwaaier of Cabomba (Cabomba caroliniana)
   • Watercrassula (Crassula helmsii)
  • De activiteit betrekking heeft op locaties waar bovenstaande soorten de biodiversiteit aantoonbaar negatief kunnen beïnvloeden of hebben beïnvloed
  • Vooraf aannemelijk kan worden gemaakt dat de activiteit in hoge mate bijdraagt aan het blijvend terugdringen van desbetreffende invasieve exoot op de beoogde locatie, tenzij de activiteit onderzoek naar één of meer bestrijdingsmethoden betreft waarvan de effectiviteit juist onderzocht zal worden
 • Een activiteit gericht op uitheemse invasieve rivierkreeftsoorten komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien het specifiek ‘onderzoek naar bestrijdings- en beheersmethoden’ betreft
 • Een activiteit gericht op herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien benodigd plant- en zaaigoed dat wordt gebruikt om het ecosysteem weerbaarder te maken tegen exoten, inheems, autochtoon en van regionale afkomst is

Subsidie

Maximaal 100.000 euro per projectaanvraag, afhankelijk van het soort aanvraag (zie bijlage).

Aanvragen

Zie contactgegevens.
Je kunt de aanvraag het hele jaar indienen, maar afhankelijk van het onderstaande soort aanvraag moet je wel een aantal specifieke bijlagen meesturen.

Mee te sturen bijlagen

 • Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten
  • Projectplan
  • Ondersteunend kaartmateriaal
  • Indien het om een aanvraag van een samenwerkingsverband gaat : een document waaruit instemming van alle partijen blijkt
 • Soortenmanagementplan
  • Offerte van een adviesbureau voor de kosten van een activiteit 
  • Kaart en een beknopte beschrijving van het plangebied
 • Bestrijding en beheersing van invasieve exoten
  • Projecplan
  • Ondersteunend kaartmateriaal
  • Indien het om een aanvraag van een samenwerkingsverband gaat : een document waaruit instemming van alle partijen blijkt