Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Projecten gericht op ouderen kunnen in heel Nederland plaatsvinden, projecten gericht op kwetsbare groepen kunnen alleen in de regio Amsterdam plaatsvinden. Het afgelopen boekjaar was er 3 miljoen euro beschikbaar voor donaties.

Toepassing

Subsidieprogramma's gericht op het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. 
De programma's "ouderen" en "sociale zorg" staan altijd open voor aanvragen.

Werkgebied

Nederland
Projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen

Amsterdam e.o.
Projecten gericht op kwetsbare groepen

Voorwaarden

Je project kan in aanmerking komen voor financiering door het fonds als het gericht is op:

 • Het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) in Nederland
 • Armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare groepen van alle leeftijden in Amsterdam

Het project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er wordt door de eigen organisatie en/of andere subsidieverstrekkers/fondsen bijgedragen aan de financiering
 • Het gaat om een éénmalige bijdrage, bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt, mits het project op langere termijn niet afhankelijk is van financiële bijdragen van het fonds

Restricties

Er wordt geen donatie toegekend aan uw project indien het:

 • Tot de taak van de overheid of de kerk kan worden gerekend
 • Een uitgesproken politiek karakter heeft
 • Commerciële (neven)doelen kent
 • Gericht is op zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • Als belangrijkste resultaat een publicatie of een symposium/congres heeft
 • In strijd is met christelijke levensbeschouwelijke beginselen

Subsidie

Het afgelopen boekjaar is er voor bijna 3 miljoen euro aan subsidies verstrekt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Een complete projectaanvraag bestaat uit:

 • Korte situatieschets
 • Omschrijving project en gewenst resultaat
 • Tijdsplanning en kostenraming, inclusief kosten voor eventuele ondersteuning door een professionele fondsenwerver

Mee te sturen bijlagen

 • Projectbegroting, met vermelding van de uurtarieven
 • Financieel dekkingsplan
 • Recente kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Recente jaarrekening
 • Statuten