Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg

Subsidies,
Fondsen
Het financieel ondersteunen van (innovatieve) projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg in de regio Utrecht of het Gooi, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en ten goede kan komen aan een breed patiëntenbestand. Het bedrag van de toe te kennen subsidie zal in het algemeen liggen tussen € 500 en € 10.000. Per jaar is er ca. € 119.650 subsidie beschikbaar. In een bijzonder geval kan buiten deze grenzen worden gegaan. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het fonds verleent subsidies voor (innoverende) projecten, die instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van de gezondheidszorg opzetten. Reeds gestarte projecten worden niet gesubsidieerd. 

Werkgebied

De regio Utrecht of het Gooi.

Voorwaarden

 • De aanvraag betreft een innovatief project in de ​in de gezondheidszorg in de regio Utrecht of het Gooi
 • Het project is nog niet gestart
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project
 • Doel en aard van het project moeten voldoende gedetailleerd worden omschreven
 • Subsidie wordt verleend voor een periode van één jaar, doch kan daarna eventueel tweemaal worden herhaald
 • Een gespecificeerde begroting van de aan het project verbonden kosten dient te worden bijgevoegd
 • Gemotiveerd moet worden waarom subsidie aan het fonds wordt gevraagd.
 • Van belang wordt geacht of reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd. En zo ja, hoeveel
 • Het bedrag van de toe te kennen subsidie zal in het algemeen liggen tussen € 500  en € 10.000. In een bijzonder geval kan buiten deze grenzen worden gegaan
 • Twee ondersteunende referentiebrieven zijn gewenst; wanneer deze niet met de aanvraag zijn meegezonden kan het bestuur besluiten deze later alsnog op te vragen
 • Het bestuur van het fonds beslist twee maal per jaar, en wel na 1 april en 1 oktober, over toekenning van subsidies. Een bestuursbesluit wordt in de tweede helft van de maanden mei en november schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager
 • Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk
 • Na het einde van elk subsidiejaar wordt een schriftelijk verslag over de voortgang van het project en de besteding van subsidie verwacht. Aan de hand van dit verslag bepaalt het bestuur van het fonds of de subsidie gecontinueerd kan worden
 • Na afloop van het project dient een samenvattend overzicht en een opgave van de besteding van de totale subsidie te worden gegeven.

Subsidie

Het bedrag van de toe te kennen subsidie zal in het algemeen liggen tussen € 500 en € 10.000. In een bijzonder geval kan buiten deze grenzen worden gegaan.

Per jaar is er ca. € 119.650 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Omschrijving doel en aard van het project
 • Gespecificeerde begroting
 • Of er elders subsidie is aangevraagd, zo ja hoeveel
 • Minimaal twee ondersteunende referenties

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand