Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van sportief en recreatief bewegen

Subsidies
Subsidie voor het bevorderen van sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte. Hierbij richt het project zich bij voorkeur op achterblijvende groepen die ondergemiddeld bewegen en op locaties en buurten waar de beweegarmoede groot is. Deze subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de buitenruimte in en dicht bij de woonomgeving. De subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen, zoals gemeenten, Terrein Beherende Organisaties (TBO’s), buurt- en wijkverenigingen etc. De subsidie bedraagt maximaal 50% voor gemeenten en 75% voor overige aanvragers van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000. 

Toepassing

De subsidie is bedoeld voor het bevorderen van sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte.

Deze subsidie is bedoeld voor ingrepen in de fysieke leefomgeving in en dicht bij de woonomgeving, bij voorkeur in die buurten die het minst beweegvriendelijk zijn en waar het minst wordt bewogen en met name gericht op achterblijvende groepen.

De subsidie is niet bedoeld voor activiteiten ter bevordering van georganiseerd bewegen, zoals in verenigingsverband. Ook is de subsidie niet bedoeld voor activiteiten voor exploitatie of beheer.

Doelgroep

De subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen. Gedacht kan worden aan gemeenten, Terrein Beherende Organisaties (TBO’s), buurt- en wijkverenigingen etc. Voorstellen dienen vanuit de doelgroep afgestemd te zijn met en goedgekeurd door de eigenaar van de publiek toegankelijke buitenruimte.

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • De activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen
 • Voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie in aanvraag is dan wel is verstrekt
 • Er sprake is van een ongenoegzame aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% voor gemeenten en 75% voor overige aanvragers van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000.
Subsidies lager dan € 5.000 worden niet verstrekt.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken
 • Kosten van koop van roerende zaken
 • Kosten voor verwerving of leasing van roerende zaken ten behoeve van de realisatie
 • Kosten van koop van tweedehands goederen
 • Arbeidskosten, met een maximum van €75,00 per uur (ex BTW) voor de realisatie van de hardware
 • Kosten voor promotie en publiciteit

Niet subsidiabele kosten

 • Kosten voor exploitatie
 • Kosten voor beheer en onderhoud
 • Kosten voor achterstallig onderhoud

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Meesturen
Een subsidieaanvraag dient een omschrijving te bevatten van de verwachte bijdrage op buurtniveau waar het aanbrengen dan wel verbeteren van de fysieke leefomgeving het bewegen en de gezondheid aantoonbaar zal bevorderen. De subsidie is niet bedoeld voor onderhoud aan bestaande en/of nieuwe voorzieningen.

 • Een omschrijving van de verwachte bijdrage van de ingreep in de fysieke leefomgeving aan bevorderen van de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving, bij voorkeur ‘om de hoek’, waardoor bewoners in hun leefomgeving worden gestimuleerd en gefaciliteerd om meer sportief en recreatief te bewegen
 • Een omschrijving van de verwachte gezondheidswinst
 • Een omschrijving van de verwachte bijdrage aan het sportief en recreatief bewegen van hierin achterblijvende groepen of buurten
 • Een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief een planning en een kaartbeeld waar de fysieke ingrepen worden gedaan
 • Een omschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud voor minimaal 7 jaar aantoonbaar geborgd is door de aanvrager
 • Een specificatie van de totale projectkosten
 • Een specificatie van het dekkingsplan, inclusief een kopie bewijs van eventuele toegezegde financiering indien het project wordt medegefinancierd door een organisatie niet zijnde de aanvrager
 • Een opgave van de voortgang ter verkrijging van een vergunning, in- of toestemming, indien dit voor de uitvoering van activiteiten vereist is
 • Een omschrijving van de communicatieactiviteiten bij de uitvoering en hoe provincie en regio hierbij worden betrokken
 • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring