Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare mensen

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op de samenredzaamheid of participatie van kwetsbare mensen die door bijvoorbeeld hun sociaalmaatschappelijke of sociaaleconomische situatie, ziektebeeld en/of aandoening niet in staat zijn om  te participeren in de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur. De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt indien bij het project gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op het gebied van cultuur maximaal 12.500 euro. Indien bij het project alleen gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op andere gebieden bedraagt de subsidie maximaal 2.500 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die erop zijn gericht om, de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten).

Doelgroep

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Werkgebied

Het project moet (deels) in de provincie Limburg plaatsvinden.

Voorwaarden

 • Het project start in 2020 of 2021
 • Het project vindt (deels) in de Nederlandse provincie Limburg plaats
 • Het project is gericht op het vergroten van de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep en/of het bespreekbaar maken van de problematiek van een kwetsbare doelgroep
 • Bij het project wordt de kwetsbare doelgroep rechtstreeks betrokken
 • Er is door ten minste één gemeente een financiële bijdrage verstrekt ten behoeve van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Restricties

 • De aanvraag niet aansluit bij bovenstaande
 • Dezelfde activiteiten al door de subsidieverstrekker worden gefinancierd of gesubsidieerd, met uitzonder van bijdragen van van Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg
 • De aanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode
 • De subsidieaanvraag betrekking heeft op:
  • Reguliere activiteiten die reeds meerjarig zonder subsidie van de Provincie Limburg worden gerealiseerd, tenzij de inspanningen gericht zijn op het laten participeren van een kwetsbare doelgroep die nog niet eerder deelnam aan deze activiteiten
  • Op zichzelf staande culturele of sportieve evenement(en)
  • Op zichzelf staande rondleiding(en), cursussen, receptie(s), feest(en), diner(s), borrel(s)
  • Één- of meerdaagse reis/reizen
  • Het realiseren van boek(en) en/of schriftelijke publicatie(s), tenzij exclusief bedoeld voor pr/communicatie over of ondersteuning van de kernactiviteit(en) van het project
  • Activiteit(en) die gericht zijn op de ontwikkeling, productie en/of het vermarkten van een commercieel product of dienst
  • Verstrekken van middelen en/of het inkopen van goederen of diensten ten behoeve van het ontplooien van andere activiteiten door de kwetsbare doelgroep
  • Verlonen of vergoeden van arbeid verricht door de kwetsbare doelgroep
  • Exploitatie van (een) organisatie(s)
  • Reguliere taken van onderwijs-, zorg-, welzijns-, educatie- of onderzoeksorganisaties, kinderopvang of mantelzorgers
  • Overbrengen van religieuze of ideologische overtuigingen; en/of
  • Realiseren van bouw, verbouw, onderhoud en/of restauratie van vastgoed, objecten of infrastructuur

Subsidie

Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt indien bij het project gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op het gebied van cultuur maximaal 12.500 euro.  Indien bij het project alleen gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op andere gebieden bedraagt de subsidie maximaal 2.500 euro.

Bovenop bovenstaande bedrag kan een aanvullend subsidiebedrag van 15% worden verstrekt wanneer met het project (tevens) het verminderen van negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de Coronacrisis wordt beoogd.

Subsidies onder 500 euro orden niet verstrekt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).