Subsidie voor projecten met een ideëel, sociaal of maatschappelijk karakter

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter, gericht op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur of milieu.

Toepassing

Het fonds wil financiële steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis” en stelt daarom financiële middelen beschikbaar voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter.  

Over het algemeen zijn de zijn projecten gericht op een verbetering van de leefbaarheid en de samenleving binnen onderstaande werkgebied.

Werkgebied

Middelstum en haar werkgebied, te weten de dorpen Huizinge, Toornwerd, Westerwijtwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd.

Voorwaarden

 • De activiteiten en/of initiatieven komen ten gunste van de bevolking van Middelstum en haar werkgebied
 • De aanvrager moet in principe ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, hiervan kan worden afgeweken als aanvrager genoeg bekend is bij het bestuur van het fonds
 • Een aanvraag is altijd projectgebonden, er moet dus sprake zijn van concrete projecten die nog in een voorbereidende fase verkeren
 • Projecten mogen niet geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd voordat een aanvraag wordt ingediend
 • Projecten moeten een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter hebben en/of gericht zijn op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur of milieu
 • Aanvrager moet zelf onvoldoende middelen hebben om het project te kunnen financieren
 • Slechts bij hoge uitzondering zal het fonds de volledige kosten van een project voor haar rekening nemen, eigen inbreng en/of bijdragen van anderen zijn derhalve een vereiste

Restricties

In onderstaande gevallen zal de aanvraag veelal niet in behandeling worden genomen.

 • De aanvraag is niet gericht op de samenleving van Middelstum en haar werkgebied
 • De aanvraag is gericht op een financiële ondersteuning van een individu
 • De aanvraag heeft direct of indirect betrekking op een commercieel, politiek of religieus doel
 • De aanvraag houdt verband met “de normale activiteiten” van een organisatie, zoals exploitatie, onderhoud en beheer
 • De aanvraag heeft een internationaal karakter
 • De aanvraag komt direct of indirect van een overheidsinstelling
 • De aanvrager beschikt over voldoende vermogen of eigen financiële middelen om het project zelf te kunnen financieren of wordt in voldoende mate gesteund door andere fondsen.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier doormailen of per post versturen.

Meesturen met aanvraag

 • Uitgebreide projectbeschrijving met dekkingsplan
 • Overzicht van de instellingen bij wie eveneens een aanvraag voor een bijdrage is of wordt ingediend
 • Statuten en recent uittreksel van de inschrijving van de aanvragende instelling bij de Kamer van Koophandel, indien de aanvraag hoger is dan 2500 euro danwel wanneer de aanvragende instelling niet bekend is bij het SNS Fonds Middelstum
 • Financieel jaarverslag van het laatste afgesloten boekjaar, alsmede de begroting voor het daarop volgend boekjaar
 • De naam van minimaal twee contactpersonen met telefoonnummer(s) en zo mogelijk emailadres(sen)
   

Relevante links