Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving, waarbij het project raakvlakken moet hebben met een van de drie door de verstrekker gedefinieerde thema's "verbinden", "christelijk geloof actualiseren en praktiseren" en "ontmoeting tussen levensbeschouwingen". Belangrijke punten waar je aanvraag o.a. aan moet voldoen is dat de methodiek van het project overdraagbaar is en op andere plaatsen in Nederland te gebruiken is. Daarnaast moet het project in ieder geval minimaal in de eigen context vernieuwend zijn en heb je voor het project bij voorkeur de samenwerking gezocht met andere initiatieven of organisaties. Gedurende een periode van maximaal drie jaar kun je maximaal € 50.000 subsidie per jaar ontvangen om het project te realiseren. In totaal wil de subsidieverstrekker vier projecten op deze manier financieren. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het gebied van geloof en samenleving, waarbij je project raakvlakken moet hebben met een van de onderstaande drie thema's.

Verbinden
Onze samenleving is een prachtige bron van diversiteit. De verschillen kunnen heel divers van aard zijn en te maken hebben met bijvoorbeeld religie, genderoriëntatie, financiële mogelijkheden of afkomst. Deze verschillen zijn soms moeilijk te overbruggen en kunnen leiden tot polarisatie, uitsluiting, discriminatie of onrecht. Vanuit de christelijke traditie, een veelkleurige en weerbarstige traditie van verhalen en interpretatie van die verhalen over leven in verbondenheid met elkaar en met God, willen we ons hier niet bij neerleggen.
De subsidieverstrekker wil bijdragen aan initiatieven die de tegenstellingen willen overbruggen vanuit een christelijke inspiratie en eraan bijdragen dat iedereen voluit mens kan zijn naar Gods beeld.

Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
De subsidieverstrekker is opgericht door christenen die actief, verantwoordelijk en dienstbaar wilden werken aan een meer humane samenleving. Dat wil de verstrekker nog steeds. Het christelijk geloof stelt kritische vragen aan de samenleving en daagt uit om ons denken en doen steeds opnieuw te toetsen aan, en te richten naar Gods bedoeling met deze wereld en ons mensen.
In de samenleving en onder jongeren is een verlangen naar een andere levensstijl en ander gebruik van aardse bronnen en techniek
opgekomen. Vandaag de dag betekent dat kritisch kijken naar ons handelen
en vragen stellen over wat nodig of overbodig is. De subsidieverstrekker wil daarom initiatieven ondersteunen die zorg dragen voor de toekomst van de mensen en voor Gods schepping.

Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
De ontmoeting tussen verschillende levensbeschouwingen kan inspirerend zijn en mooie dingen tot stand brengen. Maar religieuze identiteit is zeer persoonlijk en diep in mensen verankerd, met de risico's van onverdraagzaamheid en verabsolutering van het eigen gelijk als gevolg.
De subsidieverstrekker wil de rol van religie in de samenleving op een positieve manier bevorderen. Kerk en Wereld wil het gesprek tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen en religies bevorderen.

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Nederland.

Voorwaarden

  • De aanvrager dient aannemelijk te maken dat het voorgestelde project wezenlijk bijdraagt aan de verdere ontwikkeling of vernieuwing van de desbetreffende organisatie, of het activiteiten en productaanbod, dan wel de doelgroep(en) waarop de organisatie zich richt
  • Tijdelijke inrichting ten behoeve van bijvoorbeeld tentoonstellingen kan bij uitzondering wel gesubsidieerd worden wanneer aantoonbaar is dat dit voor de uitvoering van het project noodzakelijk is en niet onder reguliere kosten valt en/of uit reguliere middelen gefinancierd kan worden

Restricties

  • Activiteiten die gezien de aard, doelstelling of taakomschrijving van de subsidie vragende organisatie gerekend kunnen worden tot de daartoe strekkende reguliere werkzaamheden èn die tevens redelijkerwijs gefinancierd (kunnen) worden uit daartoe beschikbare financieringsbronnen (b.v. overheidsbijdragen, donateur bijdragen, inkomsten uit entrees of verkopen), komen niet voor subsidie in aanmerking
  • De kosten voor enkel het opstarten van een organisatie komen niet voor subsidie in aanmerking
  • Projecten die eerder wat betreft doelstelling of doelgroep op vergelijkbare wijze zijn uitgevoerd worden doorgaans niet gesubsidieerd
  • Kosten voor verbouwingen, renovaties of inrichting van gebouwen, worden niet gesubsidieerd

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.
Je ontvangt vervolgens van de verstrekker het uitgebreide invulformulier voor jouw project per ommegaande in je e-mailbox.

Meesturen bij uiteindelijke aanvraag

  • Projectplan