Subsidie voor projecten op het gebied van klimaat, water en bodem

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor activiteiten op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van vismigratieknelpunten, klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke adaptatie. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke- of rechtspersonen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000.000 voor projecten op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel of het opheffen van vismigratieknelpunten. Voor projecten op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke adaptatie bedraagt de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000. Landbouwers zijn uitgesloten van deze subsidieregeling. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode. 

Toepassing

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de navolgende activiteiten:

 • Verdrogingsbestrijding
 • Beek- en kreekherstel
 • Opheffen van vismigratieknelpunten
 • Klimaatrobuuste watersystemen
 • Efficiënt watergebruik; of
 • Ruimtelijke adaptatie.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Natuurlijke personen
 • Rechtspersonen, met uitzondering van waterschappen
 • Een samenwerkingsverband van natuurlijke personen
 • Een samenwerkingsverband van rechtspersonen
 • Een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen

Indien het samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit:

 • Wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid; en
 • Draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband

Indien het samenwerkingsverband alleen uit natuurlijke personen bestaat en geen rechtspersoonlijkheid bezit:

 • Wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband
 • Draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband

Werkgebied

De regeling is in de provincie Noord-Brabant van toepassing.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • Het project op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel pf het opheffen van vismigratieknelpunten wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
 • Het project op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke adaptie wordt uitgevoerd in het DHZ-gebied (zie afbeelding bij bijlagen regeling)
 • het project is gericht op een of meer van de activiteiten zoals bovenstaand weergegeven onder "toepassing" en voldoet aan de vereisten zoals nader gespecificeerd in de bijlagen van de regeling
 • Het project betreft:
  • Uitvoering van projecten als omschreven onder "toepassing" inclusief eventuele bijbehorende voorbe- reiding, planvorming en onderzoek
  • Onderzoek gericht op projecten op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke adaptie, mits gericht op innovaties die opschaalbaar of breed toepasbaar zijn
 • Projecten op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke adaptie betreffen maatregelen, die verder gaan dan de maatregelen die de subsidieaanvrager reeds op basis van wettelijke taken of afspraken in het kader van de KRW, het Natuur Netwerk Brabant en de Vogel- of Habitatrichtlijn verplicht is uit te voeren
 • De subsidieaanvrager toont aan dat het project voldoende doelmatig is, blijkend uit een redelijke verhouding tussen de mate van doelbereik en de subsidiabele kosten
 • De subsidieaanvrager overlegt voor een project op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel en het opheffen van vismigratieknelpunten een verklaring van het waterschap waaruit blijkt dat deze het project co-financiert voor een zelfde bedrag als de aangevraagde subsidie
 • Het project kan uiterlijk op 31 december 2027 worden afgerond, blijkend uit een realistische planning
 • De subsidieaanvrager draagt zorg voor communicatie ter vergroting van het draagvlak van het project en voor verspreiding van de resultaten van het project, blijkend uit een beschrijving van de communicatieaanpak
 • De subsidieaanvrager overlegt een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen:
  • Op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
  • Een sluitende en realistische begroting

Restricties

Subsidie wordt geweigerd:

 • Indien de subsidieaanvrager een landbouwer is
 • Indien de aangevraagde subsidie voor een of meer activiteiten op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel of het opheffen van vismigratieknelpunten minder bedraagt dan € 125.000
 • Indien de aangevraagde subsidie voor een of meer activiteiten op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke adaptatie minder bedraagt dan € 125.000
 • Indien voor het project reeds een subsidie of bijdrage is verstrekt uit het Deltafonds, anders dan op grond van de Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater
   

c. indien de aangevraagde subsidie voor een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 1.4, onder d
tot en met f minder bedraagt dan € 25.000;
d. indien en voor zover voor activiteiten in het project reeds een provinciale subsidie of bijdrage is
verstrekt;
e. indien voor het project reeds een subsidie of bijdrage is verstrekt uit het Deltafonds, anders dan
op grond van de Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6.000.000 voor projecten op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel of het opheffen van vismigratieknelpunten
 • 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 voor projecten op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke adaptatie

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand