Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

Subsidies,
Fondsen
Subsidies voor maatschappelijke projecten gericht op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld projecten die gericht zijn op werk boven uitkering, arbeidsparticipatie vanuit de zorg, aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters, inburgering en integratie en arbeidstoeleiding vanuit de reclassering. Per jaar is er ca. € 4.393.000 subsidie beschikbaar voor maatschappelijke projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.  Het bestuur vergadert zes maal per jaar om de spontane aanvragen te beoordelen. Dit gebeurt doorgaans in de even maanden. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier. Ook kun je de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland. Naast spontane aanvragen voor maatschappelijke projecten, initieert het fonds ook zelf experimentele projecten.

Maatschappelijke projecten
Het fonds subsidieert op een breed terrein maatschappelijke projecten. 

Werk boven uitkering
In het kerndomein van het fonds, te weten de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt (werk boven uitkering) zijn in de afgelopen jaren tal van projecten gesubsidieerd.

De projecten met het accent op de sociale zekerheid worden aangetroffen in de categorieën ‘Inclusieve arbeidsmarkt’, ‘Werk & Diversiteit’, ‘Werk & Preventie’ en ‘Werk & Toekomst’.
Bij de categorie ‘Inclusieve arbeidsmarkt’ gaat het om trajecten die niet of slechts gedeeltelijk worden gefinancierd uit de reguliere re-integratiemiddelen. Instituut Gak subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dikwijls gericht op specifieke doelgroepen.

Voor activering en arbeidsparticipatie is onderstaande participatieladder ontwikkeld:

 1. Geïsoleerd
 2. Sociale contacten buitenshuis
 3. Deelname georganiseerde activiteiten
 4. Onbetaald werk
 5. Betaald werk met ondersteuning
 6. Betaald werk

Het fonds kan besluiten projecten te subsidiëren die bijdragen aan uitstroom van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, op trede vijf of zes (betaald werk) van deze participatieladder.

Volksgezondheid
Arbeidsparticipatie vanuit de zorg is er in diverse vormen. Het fonds kan besluiten projecten te subsidiëren die ertoe leiden dat mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen, mensen met psychische kwetsbaarheid en jongeren met ernstige gedragsproblemen naar de arbeidsmarkt worden geleid.

Onderwijs
Het fonds onderkent drie belangrijke thema’s in het overlapgebied met "Onderwijs":

 • Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters voor wie betaald werk pas op termijn haalbaar is
 • Voortijdig schoolverlaters: onder de categorie ‘Werk & Preventie’ passen projecten die ertoe bijdragen dat risicojongeren die al zijn uitgevallen van school toch een startkwalificatie voor toetreding tot de arbeidsmarkt behalen. De voorkeur van Instituut Gak gaat uit naar de groep ‘oudere’ voortijdige schoolverlaters vanaf de leeftijd van 21 jaar
 • Anders leren: onderwijstrajecten voor volwassenen die rechtstreeks leiden tot herintreding tot de arbeidsmarkt en/of het behoud van werk.

Inburgering en participatie
Het fonds onderkent in het overlapgebied met "Inburgering en Integratie" twee belangrijke doelgroepen met bijbehorende kenmerkende problematiek:

 • Mensen met een migratieachtergrond (jongeren, mannen, vrouwen).
  Belangrijkste doelstelling is het verwerven van een startkwalificatie. Hierbij komen aan de orde: wegwerken van een taalachterstand, wennen aan de cultuur op de werkvloer, begeleiding bij schuldenproblematiek, empowerment, etc. Dikwijls is er ook sprake van het ontbreken van een startkwalificatie
 • Vluchtelingen. Het betreft projecten voor vluchtelingen die in Nederland niet kunnen en mogen werken op hun niveau als gevolg van tal van belemmeringen waaronder cultuur, taal en niet verwerkte traumatische ervaringen

Reclassering
In het kader van de reclassering kan het fonds besluiten projecten te subsidiëren die zich richten op arbeidstoeleiding en -bemiddeling.

Onderzoek
Het fonds financiert onderzoek op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, verdeeld over de clusters:

 • Het stelsel van de sociale zekerheid
 • Uitvoeringspraktijk sociale zekerheid
 • Arbeidsmarkt en HR
 • Pensioenen
 • Arbeid en gezondheid
 • Relatie onderwijs – arbeidsmarkt

Doelgroep

Rechtspersonen (met uitzondering van collecterende fondsen)

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Het project kent een duidelijke doelstelling en doelgroep en is afgebakend in de tijd tot maximaal 2 jaar
 • De aanvraag moet minimaal drie maanden voor aanvang van het project zijn ingediend
 • Je project heeft een duidelijke relatie met de bevordering van de arbeidsmarktparticipatie in Nederland
 • Je kunt aantonen of aannemelijk maken dat uw project in een behoefte voorziet en vernieuwend is
 • Voor je project zijn geen reguliere budgetten beschikbaar (bijvoorbeeld re-integratieactiviteiten)
 • Je bent een rechtspersoon
 • Het project kent een duidelijke doelstelling en doelgroep en is afgebakend in de tijd tot maximaal 2 jaar

Restricties

Onderstaande aanvragers kunnen geen aanvraag indienen:

 • Subsidieadviesbureaus (zelfstandig je aanvraag indienen dus)
 • Collecterende fondsen

Subsidie

Per jaar is er ca. € 4.393.000 subsidie beschikbaar voor maatschappelijke projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, of online via de website van de verstrekker (zie bijlagen en links)

Deadlines
Het bestuur vergadert zes maal per jaar om de spontane aanvragen te beoordelen. Dit gebeurt doorgaans in de even maanden. Aanvragen die later dan onderstaande deadlines binnenkomen, moeten wachten tot de volgende bestuursvergadering die twee maanden later plaatsvindt.

Meesturen

 • Aanbiedingsbrief
 • Aanvraagformulier
 • Projectplan, inclusief planning (max. 10 pagina’s)
 • Begroting, inclusief dekkingsplan
 • Kopie van de statuten waaruit blijkt dat u een rechtspersoon bent
 • Gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Kopie van de meest recente jaarrekening
 • (indien niet beschikbaar: beginbalans en/of exploitatiebegroting van lopende jaar)
 • Additionele relevante documenten (optioneel)

De bestanden kunt u uploaden als pdf, doc, docx, xls en xlsx.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand