Subsidie voor psychisch kwetsbare jongeren

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het vergroten van de kansen voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar. In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden gedaan rondom de vier programmalijnen, maar geef men voorrang aan projecten die specifiek ingaan op werk, gezinsleven en sociale relaties. Daarnaast zullen projectvoorstellen die specifiek gaan over jonge statushouders en jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek voorrang krijgen. Voor deze derde open call is circa 1 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum van € 170.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Van dit programma wil de subsidieverstrekker de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar, waarbij de maatschappelijke missie van het programma als uitgangspunt heeft dat elke jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij.

Hierbij richt het programma zich op vier programmalijnen:

 • Het beter toerusten van jongvolwassenen
 • Het beter toerusten van professionals
 • Een meer integrale aanpak en domeinoverstijgend beleid
 • Maatschappelijke agendering.

Binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen ligt de focus bij jongvolwassen twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of migratieachtergrond.

Ook staan de volgende doelgroepen centraal die relatief nog weinig (beleids)aandacht krijgen:

 • Jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA)
 • Jonge statushouders
 • Zwerfjongeren
 • Jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking
 • Jongvolwassenen met een langdurige psychische aandoening
 • Jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV).

Focus van deze call
In deze subsidieronde kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor de vier genoemde programmalijnen. Gelet op de eerder toegekende projecten en de beoogde breedte van het programma geven we voorrang aan projecten die specifiek ingaan op de levensdomeinen werk, gezinsleven en sociale relaties.

Bovendien zullen projectvoorstellen die specifiek gaan over jonge statushouders en jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) voorrang krijgen.

Tot slot ligt het accent van deze call op projecten die zich richten op de leeftijd 25 jaar en ouder.

Een aantal voorbeelden (niet limitatief) van projectvoorstellen die passen bij deze levensdomeinen: het thema aankomend ouderschap bij jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid (bijvoorbeeld bij de KOPP/KOV-doelgroep), eenzaamheid onder jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid (bijvoorbeeld bij jonge statushouders) en werk vinden en/of behouden als je een psychische kwetsbaarheid hebt.

Aanvragen van organisaties die zelf met geld of in kind in de activiteit participeren, dan wel daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers, patiëntenorganisaties en vermogens- of gezondheidsfondsen) hebben een pre.

Doelgroep

De aanvragers kunnen stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs- of zorg-) instellingen en/of groepen jongvolwassen ervaringsdeskundigen zijn. De aanvraag kan ook gedaan worden door een kennisinstituut of onderzoeksinstelling of een samenwerkingsverband met rechtsvorm waarin wordt geparticipeerd.

Voorwaarden

Beoordeling en beoordelingscriteria
De onderdelen waarop wordt beoordeeld zijn: bemensing van het project, doeltreffendheid, doelgroep, projectplan, begroting (inclusief dekkingsplan), borging en duurzaamheid en mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden.

Belangrijkste kwaliteitscriteria zijn hierbij:

 • De subsidieverstrekker ziet concrete aanknopingspunten om samen te werken vanuit het versterken van de kracht van psychisch kwetsbare jongvolwassenen, in het bijzonder bij de doelgroepen waarop de focus van het programma is gericht
 • De doelgroep (en/of gezinsleden) is reeds bij het indienen van het projectvoorstel en daarna in de aanpak door de indiener actief betrokken en dit is zichtbaar in het plan
 • Niet het geld, maar de kracht van de samenwerking binnen het programma en met partners daarbinnen staat centraal. Je reflecteert hierop in je plan
 • Op de langere termijn bestendig zijn is uitgangspunt en uit zich in het plan door expliciet te maken waar je in 2024 als organisatie staat
 • Ambitie richting groot bereik, verankering in de systemen en groei naar meer normalisering (‘jezelf kunnen zijn’) waarin aandacht voor de doelgroep en delen van kennis (met elkaar leren) centraal staat. Je omschrijft hoe je meer jongvolwassenen uit de doelgroep gaat bereiken (ambitie) en je staat toe dit te meten

Subsidie

Het beschikbare budget voor het programma is 12 miljoen euro voor de periode 2020 tot en met 2024. Voor deze derde open call is circa 1 miljoen euro beschikbaar.

Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum van € 170.000,- per aanvraag. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).
Er is één eindverantwoordelijk hoofdaanvrager.

Meesturen

 • Een plan van aanpak van maximaal 8 A4 (op basis van lettertype Calibri en lettergrootte 11) met een visie op de samenwerking met FNO, doel(en), doelgroep, beoogd resultaat, ambitie (zoals onder kwaliteitscriterium punt 5), planning en fasering en wat er specifiek aan FNO wordt gevraagd (met begroting inclusief dekkingsplan volgens het GeestKracht-format
  • Dit plan van aanpak bevat een voor jongvolwassenen leesbare samenvatting (maximaal 1 A4)
  • Dit plan van aanpak bevat ook een beschrijving van hoe de aanpak aansluit op de verandertheorie van het programma GeestKracht (maximaal 1 A4)

Relevante links