Subsidie voor psychisch kwetsbaren van 16 tot 35 jaar

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op meer kansengelijkheid voor jongvolwassenen met een psychische problematiek, opgezet vanuit de leefwereld van deze jongvolwassenen zelf. Hierbij ligt de focus op jongvolwassen twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of migratieachtergrond. Daarnaast ligt de focus op onderbelichte groepen, zoals jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening, jonge statushouders, zwerfjongeren, jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking, jongvolwassenen met een chronische psychische aandoening en jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek. De aanvragers kunnen stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs of zorg-) instellingen en/of groepen jongvolwassen ervaringsdeskundigen zijn. De aanvraag kan ook gedaan worden door een kennisinstituut of onderzoeksinstelling of een samenwerkingsverband met rechtsvorm waarin wordt geparticipeerd. De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per aanvraag. 

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op meer kansengelijkheid voor jongvolwassenen met een psychische problematiek, opgezet vanuit de leefwereld van de jongvolwassenen zelf.
Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal.

De programmatische aanpak van GeestKracht is vertaald naar vier programmalijnen:

 • Het beter toerusten van jongvolwassenen én
 • Het beter toerusten van professionals
 • Meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid
 • Maatschappelijke agendering

Binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen ligt de focus bij jongvolwassen twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of migratieachtergrond. Ook staan doelgroepen centraal die relatief nog weinig (beleids)aandacht krijgen, zoals jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA), jonge statushouders, zwerfjongeren, jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking, jongvolwassenen met een chronische psychische aandoening en jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek.

In deze subsidieronde kunnen middelen worden aangevraagd voor álle vier de genoemde programmalijnen, maar geven we bij een te groot aantal aanvragen voorrang aan voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen binnen de hiervoor genoemde deelgroepen en secundair gericht op het beter toerusten van professionals.

Aanvragen van organisaties die zelf met geld of in kind in de activiteit participeren, dan wel daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers, patiëntenorganisaties en vermogens- of gezondheidsfondsen) hebben een pre.

Doelgroep

De aanvragers kunnen stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs of zorg-) instellingen en/of groepen jongvolwassen ervaringsdeskundigen zijn.
De aanvraag kan ook gedaan worden door een kennisinstituut of onderzoeksinstelling of een samenwerkingsverband met rechtsvorm waarin wordt geparticipeerd.

Voorwaarden

 • Grote betrokkenheid bij het programma op alle onderdelen
 • Financiering van wat nodig is: je kunt als aanvrager ondersteuning aanvragen die past bij de behoefte en fase van je organisatie
 • Het leveren van een bijdrage aan innovatieve interventies en aanpakken, slim omgaan met data of het valideren van resultaten en onderzoeken
 • Verbinding met de andere programmaonderdelen van de regeling, onder andere bevorderd door het vormen van allianties
 • Aansluiting op de verandertheorie van het programma: in het projectvoorstel wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beoogde doel ervan bijdraagt aan de overkoepelende verandertheorie
 • Er is één eindverantwoordelijk hoofdaanvrager

De criteria voor indienen samenvattend: de ambitie om in partnerschap te werken aan het genereren van duurzame maatschappelijke impact voor de doelgroep en de missie van GeestKracht.

Subsidie

Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum van € 250.000 per aanvraag. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Dit moet je aanvraag minimaal bevatten

 • Een beschrijving hoe de aanpak aansluit op de verandertheorie van het programma GeestKracht (maximaal 1 A4, op basis van lettertype Calibri en lettergrootte 11)
 • Een plan van aanpak van maximaal 7 A4 (op basis van lettertype Calibri en lettergrootte 11) met een voor jongvolwassenen leesbare samenvatting, een visie op samenwerking, doel(en), doelgroep, beoogd resultaat, ambitie (zoals onder kwaliteitscriterium punt 5), planning en fasering en wat er specifiek aan FNO wordt gevraagd (met begroting inclusief dekkingsplan volgens het GeestKracht-format)