Subsidie voor ruimtelijke projecten die van provinciaal belang zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen

Subsidies
Subsidie voor onderzoek, visie- en planontwikkeling van ruimtelijke projecten die van provinciaal belang zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond is € 50.000,-.

Toepassing

Subsidie voor gemeenten en rechtspersonen die zich inzetten voor de bevordering van ruimtelijke ordening.
Er is subsidie beschikbaar voor de kosten van uitbesteding van voorbereidend onderzoek, visievorming en/of planontwikkeling met betrekking tot concrete ruimtelijke projecten of ruimtelijke voorzieningen.

Doelgroep

Overijsselse gemeenten en rechtspersonen die zich inzetten voor de bevordering van ruimtelijke ordening.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een Overijsselse gemeente, een Overijssels gemeentelijk samenwerkingsverband of een Overijsselse rechtspersoon, die zich volgens zijn statuten inzet voor de bevordering van de ruimtelijke ordening in Overijssel.
  • Het ruimtelijke project past binnen de centrale beleidsambities en onderwerpen van provinciaal belang zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel.
  • Het ruimtelijk project heeft een regionale schaal, uitstraling of werking of vervult een voorbeeldwerking.
  • Als de subsidie een steunmaatregel is, dan geldt artikel 2 van de de-miminimisverordening.

Restricties

De uitvoering van een project is niet subsidiabel. Daarom zijn kosten voor bouw en sloop, evenals investeringen, exploitatiekosten en overhead niet subsidiabel. 

Subsidie

Het subsidieplafond is 50.000 euro.
De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen

  • Projectplan
  • Offerte(s) of een begroting en dekkingsplan
  • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing)
  • Verleningsbrieven indien je organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing).
  • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult als gemachtigde.