Subsidie voor samenwerking bij innovatieprojecten

Subsidies
Subsidie voor ondernemers in het MKB die samenwerken in een innovatieproject. Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode en bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het project moet bijdragen aan de MKB-innovatieagenda van één van de volgende topsectoren: High Tech Systemen & Materialen inclusief ICT, Agri en Food, Life Sciences and Health, Chemie en Energie inclusief Biobased Economy;, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Water of Logistiek. De subsidie per deelnemende organisatie bedraagt maximaal € 175.000. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor ondernemers in het MKB die samenwerken in een innovatieproject, waarbij de samenwerking bestaat uit minimaal twee ondernemers.

Het project moet passen binnen de MKB-innovatiestimuleringsplannen van ten minste één van de volgende topsectoren, al dan niet in combinatie met een andere topsector of ondersteunde sector:

 • High Tech Systemen & Materialen inclusief ICT
 • Agri en Food
 • Life Sciences and Health
 • Chemie en Energie inclusief Biobased Economy
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
 • Water
 • Logistiek

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

Ondernemers in het MKB.

Voorwaarden

 • De subsidie wordt aangevraagd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband, waarvan de penvoerder een MKB-onderneming met een vestging in Overijssel is
 • Meer dan 50% van de subsidiabele kosten, van het MIT-R&D-samenwerkingsproject komt voor rekening van de aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband deelnemende MKB-ondernemingen met een vestiging in Overijssel of Gelderland

 • Per MIT-R&D-samenwerkingsverband mag één deelnemende MKB-onderneming niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het MIT-R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening nemen
 • De subsidie voldoet aan hoofdstuk I en artikel 25 van de AGVV.

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • De te verstrekken subsidie per aanvraag minder dan € 50.000,- bedraagt
 • Het MIT-R&D-samenwerkingsverband binnen het ten tijde van de aanvraag geldende subsidieplafond reeds subsidie heeft ontvangen op basis van deze subsidieregeling
 • Voor de subsidiabele activiteit subsidie is verstrekt of aangevraagd bij een andere overheid

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met een minimum subsidie van € 50.000,- en een maximum subsidie van € 350.000,- per MIT-R&D-samenwerkingsproject.
De subsidie per MKB-ondernemer in het MIT-R&D-samenwerkingsverband bedraagt:

 • Minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,- indien het subsidiebedrag per MIT-R&D-samenwerkingsproject maximaal € 200.000,- is
 • Minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,- indien het subsidiebedrag per MIT-R&D-samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- en maximaal € 350.000,- is.

Bij deze subsidieverlening is er sprake van staatssteun. Als de subsidieontvanger al steun heeft ontvangen voor de te subsidiëren activiteiten dan kan dit gevolgen hebben op de hoogte van de subsidieverlening.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten subsidiabel:

 • Personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden
 • Kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd
 • Kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).