Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

Subsidies, Fondsen
Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein. De aanvraag kan betrekking hebben op drie verschillende sporen: een onderzoek, experiment of een proefsituatie, ontwikkeltrajecten waarin leren en verbeteren centraal staat of bewezen, succesvolle concepten en het verdiepen en verbreden ervan. De subsidie kan worden aangevraagd door culturele instellingen, culturele professionals, instellingen uit het sociaal domein en professionals in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerken met een culturele instelling of een cultureel professional. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 tot 500.000 euro, afhankelijk van het soort aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperioden.

Toepassing

Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving, door middel van samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein.

Hierbij streeft het verstrekkende fonds naar een evenwichtige spreiding van middelen over regio’s, thema’s en doelgroepen. Daarmee draagt de regeling bij aan het vergroten van de zichtbaarheid en erkenning van actieve cultuurparticipatie alsook het bevorderen en duurzaam versterken daarvan.

De regeling kent drie zogeheten sporen waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

 • Spoor 1: De try-out
 • Spoor 2: Ontwikkeltrajecten
 • Spoor 3: Meerjarentrajecten

Spoor 1: De try-out
Hierbij richt de aanvrager zich in het bijzonder op een vernieuwende activiteit vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein. De activiteit heeft een artistiek inhoudelijke invulling met als doel om drempels ten aanzien van actieve cultuurparticipatie weg te nemen. De aanvraag betreft een onderzoek, experiment of proefsituatie waarbij concrete activiteiten met een doelgroep plaatsvinden.

Spoor 2: Ontwikkeltrajecten
Subsidie voor een vernieuwende activiteit, vanuit een samenwerking tussen het cultureel- en het sociaal domein, met als doel om drempels ten aanzien van actieve cultuurparticipatie weg te nemen.
De aanvraag betreft een ontwikkeltraject, waarin leren en verbeteren centraal staat, dat achtereen- volgens ten minste twee van de volgende fasen doorloopt: ontwerp, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging. 

Spoor 3: Meerjarentrajecten
De aanvrager richt zich in het bijzonder op bewezen, succesvolle concepten en het verdiepen en verbreden ervan, vanuit een samenwerking tussen het cultureel- en het sociaal domein.
De activiteit richt zich voor langere termijn op de uitvoering van actieve cultuurparticipatie, is in zijn vorm en aanpak een voorbeeld en inspiratiebron, biedt perspectief op continuïteit van de activiteiten en draagt zo duurzaam bij aan gelijke kansen voor cultuurmakers.

Doelgroep

 • Culturele instellingen die bij de aangevraagde activiteiten samenwerken met een instelling of professional uit het sociaal domein
 • Instellingen uit het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerken met een cultureel professional of een culturele instelling
 • Cultureel professionals die bij de aangevraagde activiteiten samenwerken met een instelling of professional uit het sociaal domein
 • Professionals in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerken met een culturele instelling of een cultureel professional
 • Zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid uit het culturele of sociale domein
 • Onderwijsinstellingen, als samenwerkingspartner voor een partij die een aanvraag doet voor Spoor 1 of 3, voor zover het buitenschoolse activiteiten betreft, echter onderwijsinstellingen kunnen niet zelfstandig een aanvraag doen

Voorwaarden

Spoor 1: De try-out
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke en artistieke kwaliteit van de activiteiten in relatie tot het doel en het stimuleringskarakter van de subsidieregeling
 • Organisatorische kwaliteit en de wijze waarop de beoogde doelgroep betrokken is bij het ontwikkelen en de uitvoering van de activiteiten
 • Samenwerking; hoe de wijze van samenwerking tussen de aanvragende partij en de samenwerkingspartner(s) een meerwaarde oplevert die bijdraagt aan het verlagen van drempels voor cultuurdeelname.

Spoor 2: Ontwikkeltrajecten
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke en artistieke kwaliteit van de activiteiten in relatie tot het doel en het stimuleringskarakter van de subsidieregeling
 • Organisatorische kwaliteit en de wijze waarop de beoogde doelgroep betrokken is bij het ontwikkelen en de uitvoering van de activiteiten
 • Samenwerking; hoe de wijze van samenwerking tussen de aanvragende partij en de samenwerkingspartner(s) een meerwaarde oplevert die bijdraagt aan het verlagen van drempels voor cultuurdeelname
 • Ontwikkeling; het verloop en het perspectief van de ontwikkeling van de activiteiten in het traject en de aanpak die wordt gehanteerd om het leereffect te volgen en bevorderen opdat de activiteiten duurzaam kunnen worden voortgezet.

Spoor 3: Meerjarentrajecten
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke en artistieke kwaliteit van de activiteiten in relatie tot het doel en het stimuleringskarakter van de subsidieregeling
 • Organisatorische kwaliteit en de wijze waarop de doelgroep betrokken is bij het ontwikkeling en de uitvoering van de activiteiten
 • Samenwerking: hoe de wijze van samenwerking tussen de aanvragende partij en de samenwerkingspartner(s) een meerwaarde oplevert die bijdraagt aan het verlagen van drempels voor
 • Duurzaamheid: de mate waarin de activiteit perspectief biedt op continuïteit en daarbij een bovenregionale impact en uitstraling heeft

 Restricties

 • Subsidie kan niet worden aangevraagd door instellingen met een grootstedelijke of provinciale opdracht en financiering ter ondersteuning van het culturele veld. Deze partijen kunnen evenmin samenwerkingspartner zijn

Subsidie

Spoor 1: De try-out
De subsidie bedraagt minimaal € 2.500  en maximaal € 25.000 per aanvraag.
De subsidie bedraagt niet meer dan 80% van de totale voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Spoor 2: Ontwikkeltrajecten
De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 per aanvraag.
De subsidie bedraagt niet meer dan 60% van de totale voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Spoor 3: Meerjarentrajecten
De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 500.000 per aanvraag.
De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Activiteitenplan
 • Samenwerkingsdocument
 • Sluitende begroting
 • Wanneer de aanvrager een zelfstandig professional is: een curriculum vitae en uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

Let op
Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen, totdat de aanvraag is aangevuld. Het moment dat de aanvraag volledig is, geldt als het moment waarop de aanvraag is ingediend.